Facebook


Instagram

Höghastighetståg - så är läget nu


2021-04-01

Bild: Fackförbundet ST

Fackförbundet STs utredare Henrik Ludvigsson går igenom förutsättningarna för att bygga höghastighetsbanor i Sverige och hur ST förhåller sig till projektet.

Av januariavtalet framgår att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm, Göteborg, Malmö och regioner och städer längs med och i anslutning till banans sträckning bättre knyts samman.

Senare gav regeringen Trafikverket i uppdrag att redovisa ett system för nya stambanor för höghastighetståg, tåg med en hastighet av minst 250 km/h, utifrån ett kostnadstak om 205 miljarder kr i 2017 års prisnivå. Utgångspunkter är korta restider som främjar överflyttning av resor från flyg till tåg och ökad kapacitet i det totala järnvägsnätet.

Det finns sedan tidigare en systemutformning med bland annat stationslägen på orter mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Detta med anledning av Sverigeförhandlingen som innebar ett avtal om ökat bostadsbyggande i samband med utbyggnad av infrastruktur, däribland nya stambanor. Höghastighetstågen genererade ett kommunalt åtagande om cirka 100 000 nya bostäder.


Trafikverket har nu slutredovisat sitt uppdrag
Nya stambanor ökar kapaciteten då den snabba persontrafiken flyttas till de nya spåren och separeras från den långsamma och godstrafiken. Tågresandet bedöms öka med omkring tre miljoner resor per år. Av rapporten från Trafikverket framgår att trafikstart bedöms till 2045-2050, där regionaltrafik finns 2035-2040.

Investeringskostnaden för nuvarande systemutformning bedöms i 2017 års prisnivå till 295 miljarder kr +/- 50 miljarder kr. Trafikverket redovisar även några alternativa utformningar med investeringskostnader från 150 miljarder kr +/- 25 miljarder kr till 235 miljarder kr +/- 40 miljarder kr. Trafikverket lyfter även så kallade landbroar som ett kostnadseffektivt alternativ i vissa delar av landskapet. Men ändrade förutsättningar med färre stationer och fler externa stationslägen äventyrar Sverigeförhandlingens nivå på bostadsbyggandet. En systemutformning med ett färre antal mellanliggande stationsorter får ett tydligt fokus på ändpunkterna – storstäderna.


Var ska mellanstationerna ligga?  
Frågan om omfattningen av stationer mellan ändpunkterna och deras placering är angelägen. För resenärer mellan ändpunkterna är det bra med inga eller få stationer med externa lägen. Lägen som inte innebär hastighetsbegränsningar i samma utsträckning som stationer med centrala placeringar. För resenärer som ska från eller till en mellanliggande stationsort är det bra om stationen har ett centralt läge.

Centrala stationslägen är bra för tillgängligheten till bostads- och arbetsmarknader och är att föredra ur ett regionalt och lokalt perspektiv. Möjligheterna till regional arbetspendling driver den lokala och regionala utvecklingen och nya stambanor bidrar positivt till en långsiktig social hållbarhet. Men centrala stationslägen är kostnadsdrivande och underlättar inte korta restider på hela bansträckan.


Vilken teknik ska användas?
En annan fråga är den om spåren. Ballasterat spår innebär lägre investeringskostnad men högre kostnader för underhåll. Det är inte heller lämpligt för hastigheter över 300 km/h. Ballasterat spår ger inledningsvis lägre utsläpp av växthusgaser men dessa kan över tid bli högre. Bland annat beroende på hur mycket underhåll som kommer att krävas. Allt detta jämfört med ballastfritt/fixerat spår.


Tågets marknadsandelar
Tågresandet mellan ändpunkterna ökar ju kortare restiderna är. Det visar internationella erfarenheter när det gäller fördelningen av marknadsandelar mellan tåg och flyg. Tågets marknadsandelar har möjlighet att uppgå till cirka 90 procent på sträckan Stockholm-Göteborg och cirka 80 procent på sträckan Stockholm-Malmö. Nya stambanor kan göra att cirka 2-2,5 miljoner resor per år flyttas över från flyg till tåg. Men alla typer av infrastrukturbyggande orsakar utsläpp av växthusgaser.


En samlad bedömning
Trafikverkets samlade effektbedömning är att nyttorna främst visar sig som tillgänglighetsvinster för resenärerna. Dessa består av kortare restider och ökad turtäthet, som leder till ökat resande. Detta kan sedan innebära bättre fungerande arbets- och bostadsmarknader. Störst nyttor uppstår på nationell nivå men även län och kommuner vid och i närhet av den nya sträckningen påverkas positivt, framför allt Stockholms kommun och län. Men den samhällsekonomiska kalkylen visar att nya stambanor är olönsamma – nyttorna uppväger inte kostnaderna.

Här ska nämnas att Trafikverkets modell för att beräkna nyttor och kostnader har ifrågasatts. Enligt andra experter kan det vara så att modellen redovisar för höga kostnader samtidigt som myndigheten inte räknar med positiva effekter under byggtiden.

En risk i projektet är tillgången till arbetskraft. Nya stambanor kommer att kräva kompetenser från olika yrkesgrupper. En del av dessa har redan idag en bristsituation och med nya stambanor så kommer fler yrkesgrupper att bli bristyrken. Trafikverkets bedömning är därför att det kommer behövas insatser inom utbildningssystemet.


Frågor att ta ställning till
Trafikverkets rapport ger upphov till flera frågor som kan behöva problematiseras. En grundläggande; den om höghastighetstågets vara eller icke vara, har ST tidigare tagit sig an och i olika sammanhang ställt oss positiva till. Då med vissa förtydliganden, till exempel när det gäller hastighetsnivå. Några andra frågor är antalet mellanliggande stationsorter, stationslägen och hur spåren ska byggas. Varje ställningstagande kräver sannolikt att ett perspektiv prioriteras framför andra.

Fackförbundet STs tidigare principiella ställningstaganden som ska vara vägledande för förbundets kommande politiska ställningstaganden handlar bland annat om att staten behöver öka investeringarna i infrastruktur, transportarbete ska leda till minsta möjliga klimatpåverkan samt att investeringar i infrastruktur ska göra det möjligt för människor att bo och arbeta i hela landet.

Infrastrukturen måste det offentliga och staten ta ett stort ansvar för då den kräver ett långsiktigt perspektiv. Ibland kan politiken vara för kortsiktig men staten är inget företag som ska styras av kvartalsrapporter. Infrastrukturen lägger grunden för samhällets utveckling och kan bidra till att möjliggöra framtidens arbetsmarknad. Investeringar i infrastruktur är också ett mycket effektivt verktyg i lågkonjunktur då den bidrar till ökad sysselsättning.

Nya stambanor för höghastighetståg är ett omfattande och långsiktigt samhällsbyggnadsprojekt och kräver överväganden ur flera olika perspektiv. Vi kan därför få anledning att återkomma i frågan.


Källa: Fackförbundet ST


Skriv ut

Peab Asfalt lanserar ECO-Asfalt i Danmark

ECO-Asfalt introducerades i Sverige 2015 och har rönt stor framgång. Som första danska asfaltproducent övergår Peab Asfalts fabriker från naturgas till 100 procent certifierad biogas. Redan den 22 april sker bytet...

Läs mer
Roch-services
Sandupptagning på gång- och cykelvägen.

Gatorna sopas rena från sand

Vintern lider mot sitt slut och det är dags att börja sopa upp sand och grus som kommunen använt mot halka på gator, gång- och cykelvägar under vinterhalvåret....

Läs mer
Smartdok
ABB kommer att leverera en helt integrerad elkraftslösning och ett integrerat automatiserat marint framdrivningssystem till de tio nya färjorna.

ABB sätter kursen för hållbar flodtransport med tio helt eldrivna färjor i Lissabon

ABB tar hem ett banbrytande kontrakt med den spanska skeppsbyggaren Astilleros Gondán om att tillhandahålla en helt eldriven kraftlösning för 40-meters snabba urbana...

Läs mer
RF-System
Efter den den 140 mil långa resan från Piteå rullar tågen direkt in på Göteborgs hamns containerterminal. Där kan lasten lyftas direkt på fartyg för vidare transport ut i världen.

Ny tågpendel mellan Göteborgs hamn och Piteå – 87% mindre koldioxidutsläpp

87 procent mindre koldioxidutsläpp och närmare en veckas kortare transporttid. Det blir resultatet när ytterligare delar av den norrländska skogsindustrin nu väljer att ta...

Läs mer
SVB550
Peabs TA organisation stöttar Peab Asfalt, Peab Anläggning och Lambertsson i olika TA frågor. På bilden från vänster: Marit Österberg, Anncatrin Elversson, Sandra Morén och Jessica Nordström.

En stark TA-organisation hjälper Peab att göra sina arbetsplatser säkrare

För att medarbetarna inom Peab som arbetar vid vägen skall få en så säker arbetsplats som möjligt är det viktigt att man har specialiststöd inom...

Läs mer
SBS Betong 550
Norwegian 737-800.

Norwegians rekonstruktion i Norge har godkänts

Norska domstolen Oslo Byfogdembete har i dag godkänt Norwegians rekonstruktionsplan i Norge. Därmed har koncernens båda rekonstruktionsprocesser i Norge och Irland godkänts....

Läs mer
BAB
M/S Gabriella till sjöss.

Hangö och Kotka öppnar för första gången sina hamnar för Viking Lines passagerarfartyg

I år har Viking Line lanserat fem nya resmål från Helsingfors.


Viking Line ordnar två unika kryssningar i samarbete med Hangö Hamn Ab och Hangö stad samt med...

Läs mer
Viacon


SAS på första plats i Kammarkollegiets upphandling av inrikes flygresor

Kammarkollegiet har valt leverantörer för inrikesresor i Sverige och för första gången helt utifrån miljökriterier. SAS har fått högst antal poäng...

Läs mer
Zueblin


Gasum inleder testleveranser av biogas till den finska gränsbevakningen

Gasum genomför två leveranser av biogas till den finska gränsbevakningen. En leverans från Risavika i Norge och ytterligare en från biogasanläggningen i Åbo,...

Läs mer
Arema
Svevia bygger nytt järnvägsspår i Sundsvall, mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret.

Svevia bygger för ny järnväg i Sundsvall

Svevia har fått uppdraget att bygga ny järnväg mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret. Det nya spåret ska skapa mer effektiva godstransporter till och från...

Läs mer
Vattenfall
M 20 som är ett av Sjöhistoriska museets museifartyg, drivs och underhålls av Föreningen M 20. Tack vare föreningens engagemang har fartyget nu räddats och lämnar den 12 april dockan på Beckholmen för en ny säsong till sjöss.

Museifartyget M 20 går till sjöss efter lyckad insamling och omfattande reparationer

Den 12 april dockar Sjöhistoriskas museifartyg minsveparen M 20 ut från Västra torrdockan på Beckholmen i Stockholm. Tack vare Föreningen M 20 har det k-märkta...

Läs mer
CL Specialglas
Göteborg ska få fler laddplatser.

Nu utökas antalet laddplatser i Göteborg

Fler och fler bilar som kommer ut i trafik har el som en alternativ drivkälla och är i behov av att kunna laddas. Enligt uppgifter från Elstatistik.se och Power Circle så ö...

Läs mer
Scantruck
Stockholm Arlanda Airport.

90 procent färre resenärer jämfört med före pandemin

Under mars flög närmare 341 000 resenärer via Swedavias flygplatser, en minskning med 90 procent jämfört med motsvarande resenärsnivåer före pandemin i mars...

Läs mer
Sekom


Förbättrad punktlighet för pendeltågen i mars

Under mars har pendeltågens punktlighet tagit ett stort kliv uppåt jämfört med februaris punktlighet, men månadens resultat når inte riktigt samma nivåer som...

Läs mer
Zugol 550
Nikolas Rowland på First Row Shipping & Logistics AB, Mikael Nyman på CFL Cargo Sverige AB och Henrik Horndahl, Svante Altås och Homam Mansour på APM Terminals Gothenburg firar avgången av det första pendeltåget till Piteå.

Unik pendel mellan Piteå och Göteborg – sparar 87 % i utsläpp

Idag rullade det första tåget mellan Piteå och Göteborg ut från APM Terminals Gothenburg. Den nystartade pendeln innebär nya möjligheter för den norrlä...

Läs mer
Den 16 april inleds underhållsarbeten på Älvsborgsbron. Trafik Göteborg

Tredje gången gillt för Älvsborgsbron

Den 16 april startar årets stora trafikpåverkande arbeten på Älvsborgsbron. Trafikanter får räkna med längre restider, särskilt under morgon och...

Läs mer
Stena Livia i Stena Lines färger (bilden är en illustration).

Nya färjan Stena Livia sjösätts på Östersjön

Färjerederiet Stena Line fortsätter sin planerade expansion på Östersjön och avslöjar nu namnet på en ny modern frakt- och passagerarfärja som ska börja...

Läs mer
Norwegian 737-800.

Kraftigt minskat antal passagerare även i mars

Norwegians trafiksiffror för mars visar på en låg efterfrågan till följd av pandemin och reserestriktioner på bolagets viktigaste marknader.

Läs mer


Första ordern av vätgaståg i Frankrike – ett historiskt steg mot hållbar mobilitet

Regionerna Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est och Occitanie lägger den första ordern någonsin i Frankrike på dualmode el/vätgaståg....

Läs mer


Air Leap Aviation flyttar underhåll av flygplan till Halmstad

Air Leap Aviation kommer, med start i maj, att flytta underhållsverksamheten från Arlanda till Halmstad. Bolaget konstaterar att det blir effektivare på flera plan och förutom...

Läs mer

Skanska ersätter pumpsystem vid avloppsreningsverk i New York för cirka 640 miljoner

Skanska har, som en del av ett joint venture med RJ Industries, tecknat avtal med New York City Department of Environmental Protection (NYCDEP) för att ersätta avloppspumpar och tillhö...

Läs mer


M och S i genmensam kommenterar om Trafikverkets utredning om Arlanda:

”Slutsatserna kan få allvarliga konsekvenser”

En utbyggnad av Arlanda flygplats är bra för regionen. Men Trafikverkets slutsatser i utredningen av riksintresset kan få allvarliga konsekvenser för både människor...

Läs mer


Mest lästa


Elpress 1HBM
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se