Facebook


Instagram

Halmstad utvecklar infrastrukturen för framtiden


2016-04-13

Bild: Halmstad kommun

Arbetet med att utveckla infrastrukturen i Halmstad går vidare. En del åtgärder har redan bockats av – och några är färdigställda inom kort. Men samtidigt är nya projekt på gång och därmed nya trafikstörningar att vänta.

I augusti startar bygget av etapp 2 av Halmstads resecentrum, till dess ska delar av både Wrangelsgatan och Järnvägsleden ha breddats för att underlätta framkomligheten.

Men innan arbetena på Wrangelsgatan och Järnvägsleden inleds den 16 maj ska arbetet på Viktoriagatan vara klart och samtliga körfält öppna. I nuläget är det så gott som bara asfalteringsarbeten som kvarstår innan Viktoriagatan och Kungsgatan är återställda.

Projekten följer en noga utlagd plan, allt för att alltid minst en av de två stora genomfartslederna genom Halmstad ska var fullt ut farbara – utan några begränsningar i framkomligheten.

– Det är klart att vi förstår att det kan uppfattas som rörigt i trafiken men vi har gjort vårt yttersta i planeringen för att arbetena ska gå om lott och påverkan ska bli så liten som möjligt. Vi bygger för att modernisera och för att vara i fas med den befolkningsökning som vi har, därför är dessa infrastrukturprojekt viktiga, säger Henrik Larsson, projektledare.

Syftet med de olika projekten är flera – främja kollektivt resande, stärka upp stadens cykelstråk, separera befintliga kombinerade avloppssystem och dimensionera dagvattensystemen för framtidens krav, stärka upp ledningsstråk för el, fiber och tele.

Se nedan för information om projekten, samt se bifogad kartbild.

1. Projekt: Renovering kajen Östertull.

Syfte: Renovera kajen som rasat – skälet är sannolikt de stora rotsystemen från intilliggande träd som tryckt ut stenarna.
Startar: april 2016
Slutfört: juni 2016
Projektledare: Peter Berndtson, beläggningsingenjör teknik- och fritidsförvaltningen Entreprenör: NCC

2. Projekt: Tryckavloppsledningar under Nissan.

Syfte: Byta ut två femtio år gamla tryckavloppsledningar under Nissans botten till västra kajen. Om de inte hade ersätts hade de riskerat att springa läck och därmed förorena Nissan. 
Var: Picassoparken, i Nissan
Startade: oktober 2015
Slutfört: maj 2016 – Picassoparken återställs i södra delen under april-maj för att vara klar till sommaren.
Påverkan på framkomlighet: Picassoparken, Hamngatan och dess parkeringsplatser mellan Slottsbron och fram till Kyrkogatan kommer stängas av.
Projektledare: Naser Adibi, Laholmsbuktens VA
Entreprenör: BAB Rörtryckning AB

3. Projekt: DA utlopp Östra Förstaden. 

Projektet innebär ledningsförläggning för dagvatten, dricksvatten, spillvatten, el, fiber (bredband) och tele. Stråket löper från Picassoparken via Viktoriagatan, Kungsgatan, Fredrik Ströms gata, Snöstorpsvägen, Hammars gata och fram till Enslövsvägen.
Syfte: Anlägga en ny utloppsledning för dagvatten för att kunna separera befintliga kombinerade system i ett område av ca 35 hektar österut i Halmstad. Samt att förstärka spill- och dricksvattenledningar längs stråket. Omläggning av VA-ledningar i korsningen Laholmsvägen/Enslövsvägen för att möjliggöra byggnation av projektet Resecentrum etapp 2. Vidare omläggning och nyanläggning av el, fiber och tele.
Startade: December 2015
Slutfört: Juni/juli 2016
Påverkan på framkomlighet: Den 16 maj kommer båda körfälten på Viktoriagatan att öppnas igen. Samtidigt kommer också Kungsgatan att öppnas igen. Framkomligheten kommer från början av april att vara något begränsad på Stationsgatan i höjd med Fredrik Ströms gata (intill HFAB:s kontor). Parkeringsplatserna kring fastigheterna Jäntan och Kruset på ömse sidor om Västkustbanan kommer att fortsatt vara avstängda. Järnvägsövergången på Fredsgatan kommer fortsatt vara avstängd för biltrafik. Däremot öppet för kollektivtrafik, fotgängare och cyklister.
Projektledare: Michael Mortensen, Laholmsbuktens VA
Entreprenör: Jonab Anläggnings AB

4. Projekt: Breddning av Wrangelsgatan till fyra körfält mellan rondellen på Växjövägen och Kristinehedsvägen (utanför BAS/Räddningstjänsten).

Syfte: För att få ett bättre flöde och öka kapaciteten på Wrangelsgatan.
Startar: 16 maj 2016. Visst förberedande arbete har redan utförts, bland annat breddning av tunnel för gång- och cykeltrafik.
Slutfört: Juli 2016
Påverkan på framkomlighet: trångt för bilister, cyklister, gångtrafikanter
Projektledare: Henrik Larsson, teknik- och fritidsförvaltningen
Entreprenör: Pedjon Entreprenad AB


5. Projekt: Breddning av Järnvägsleden mellan Skolgatan och Wrangelsgatan

Syfte: Förbättra trafikflödet på Järnvägsleden och Norra infartsleden ut från stan, genom att öka från ett körfält till två.
Startar: 16 maj 2016
Slutfört: Juli 2016
Påverkan på framkomlighet: Periodvis enbart ett körfält öppet förbi arbetsplatsen in mot stan. Kommer att påverka framkomligheten. Stor risk för långa köer i rusningstrafik – välj annan väg.
Projektledare: Henrik Larsson, teknik- och fritidsförvaltningen
Entreprenör: PEAB

6. Projekt: Renovering av vatten- och avloppsledningar Enslövsvägen

Syfte: Förnyelse av VA-ledningar och separering av befintligt kombinerat avloppssystem.
Start och sluttid ej fastställda, men det ska ske under tiden som byggnation av Resecentrum etapp 2 byggs. Detta för att Enslövsvägens anslutning till Laholmsvägen ändå är stängd under byggtiden. Projektet kommer att pågå någon gång i tidsintervallet augusti 2016 – juni 2017.
Påverkan på framkomlighet: Trafiken längs Enslövsvägen kommer i etapper att påverkas mellan Laholmsvägen fram till Blåsbackegatan/Malcusgatan.
Projektledare: Rikard Johansson, teknik- och fritidsförvaltningen
Konsult: Sweco Enviromental
Entreprenör: Upphandling ej utförd

7. Projekt: Halmstads resecentrum etapp 2
Syfte: Samla kollektivtrafiken för att göra byten enklare, snabbare och säkrare.Laholmsvägen breddas och sänks för att få plats med hållplatser för stadsbussarna. Dessutom byggs gångbro över Laholmsvägen samt ett gångstråk mellan stadsbussarnas hållplatser och regionbussterminalen.
Startar: augusti 2016
Slutfört: hösten 2017
Påverkan på framkomlighet: Ett körfält på Laholmsvägen från Linehed in mot centrum blir busskörfält. Endast ett körfält öppet på Laholmsvägen österut förbi arbetsplatsen. Enslövsvägen stängs för all biltrafik vid Laholmsvägen. Järnvägsövergången vid Fredsgatan fortsatt avstängd för biltrafik. Arbetet kommer att påverka framkomligheten på Laholmsvägen, framför allt stora risker för köer i rusningstid. Bilister rekommenderas att välja annan väg – eller annat trafikslag – för att underlätta framkomligheten. Samåk, ta cykeln eller åk kollektivt!
Projektledare: Christer Johansson, teknik- och fritidsförvaltningen
Entreprenör: Jonab Anläggnings AB

Källa: Halmstad kommun


Skriv utSaab 340 Arlanda
Saab 340 Arlanda

Air Leap anpassar avgångarna från Visby till Arlanda

Från och med måndag den 21 september ändrar Air Leap tidtabellen mellan Visby och Arlanda och kommer då erbjuda en tidig avgång på morgonen med retur på kvällen.

Läs mer
Tammermatic


Högskolan Väst och SJ utvecklar kunskap kring VR som verktyg för utbildning

I dagarna startar Högskolan Väst tillsammans med SJ ett gemensamt forskningsprojekt. Fokus är att studera hur Virtual Reality, VR, på bästa sätt kan användas...

Läs mer
Malux transport
Området i Trönninge som omfattas av restriktioner.

Mycket höga halter av PFAS i Kistinge industriområde

Mycket höga halter av PFAS har uppmätts i både grundvatten och ytvatten i och intill Kistinge industriområde. Det kommunala dricksvattnet i Trönninge är inte på...

Läs mer
Smartdok
PRO Litium Work Truck.

Nytt smalt och smidigt eldrivet flakfordon för grönytearbete

Nya PRO Litium Work Truck är ett arbetsfordon framtaget specifikt för grönytearbete i till exempel parker och på kyrkogårdar. Med sin nätta storlek...

Läs mer
Roch-services

Skanska bygger spårvagnsdepå i Göteborg för 847 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med Västra Götalandsregionen, Västfastigheter om att bygga en ny spårvagnsdepå på Ringön i Göteborg. Kontraktet är värt...

Läs mer
Viacon
I början av september togs 15 120 meter långräls tillvara från projektet Fyrspåret Malmö-Lund för att återbrukas i ett annat projekt – vilket aldrig tidigare har gjorts i Sverige.

Räls från Skåne får nytt liv i Halland

För första gången någonsin återanvänds så kallad långräls i Sverige. Genom återbruk av det gamla dubbelspåret mellan Malmö och Lund...

Läs mer
Zueblin
Tekniker och ansvarig projektör inom dörrautomatik på SafeTeam.

Dörrautomatik på flygplatsen framtidssäkrar nybyggd terminal

SafeTeam har levererat dörrautomatik till över 400 dörrmiljöer i en helt nybyggd terminal på Landvetter flygplats. Terminalen är byggd för att möta framtidens...

Läs mer
Arema
Jätteberget Öresjö valde en avloppsanläggning från BAGA.

Trollhättans första gemensamma avloppssamfällighet valde BAGA

När Öresjöområdet inte fick en kommunal avloppslösning aktualiserades de gamla kartläggningarna som miljöförvaltningen tidigare gjort. Här framgick att...

Läs mer
Pacetell
En av de befintliga ABB-pantograferna i Östersund.

ABB laddar fler elbussar i Östersund

Östersunds kommun fortsätter satsningen på elektrifiering av kollektivtrafiken. När ytterligare en av kommunens busslinjer ska elektrifieras så har ABB fått fö...

Läs mer
Vattenfall
I augusti landande den totala punktligheten för pendeltågen på 96,8 procent.

Augustis pendeltåg fortsatte punktlighetsresan

I juli var över 97 av 100 pendeltåg punktliga (97,5 procent). Augusti månad visade sig – trots dagar med stor påverkan av infrastrukturproblem och olyckor/tillbud –...

Läs mer
CL Specialglas


Hastighetsbegränsningar för fartyg – ny studie utreder konsekvenserna för svensk sjöfart

Är globala obligatoriska fartsänkningar lösningen på sjöfartens klimatutsläpp? Detta är i fokus i en ny forskningsstudie som tittar på frågan ur ett...

Läs mer
Scantruck
Norwegian Boeing 737-800.

Norwegian ska minska CO2-utsläppen med 45 procent senast 2030

Norwegian lanserar idag en ny klimat- och miljöstrategi. Strategin ska implementeras omedelbart och innehåller ett flertal branschledande mål. Viktiga åtaganden är att...

Läs mer
Sekom

Skanska bygger ersättningsviadukt i USA – för cirka 932 miljoner kronor

Skanska har, i joint venture med Manafort Brothers, Inc., slutit avtal med Rhode Island Department of Transportation (RIDOT) om att renovera nordgående ersättningsviadukt som är en...

Läs mer
Zugol 550

Kraftig satsning på befintliga stöd till bredbandsutbyggnad


Regeringen föreslår att det satsas ytterligare 1,4 miljarder kronor år 2021, 500 miljoner kronor år 2022 och därefter 100 miljoner årligen under 2023-2025 på...

Läs mer

Nya kliv för att elektrifiera Sverige


Regeringen har presenterat en satsning som innehåller flera delar för att förstärka arbetet med elektrifiering av transportsektorn. Det handlar om elektrifiering av tunga fordon,...

Läs mer
Med det nya bokningssystemet från Hogia kan resenärerna boka sin biljett online.

Jönköpings kommun kontrakterar Hogia som leverantör för Visingsötrafiken

I januari gick Jönköpings kommun ut med en direktupphandling för att ersätta sitt befintliga boknings- och biljettsystem för färjetrafiken mellan Gränna och...

Läs mer
Göta kanal 2.0 skapar ett hundratal arbetstillfällen hos entreprenörer som kontrakteras för renoveringen.

Regeringen satsar ytterligare 80 miljoner till upprustningen av Göta kanal

Göta kanal 2.0 är namnet på det renoveringsprojekt som AB Göta kanalbolag och ägaren, staten, fattat beslut om att genomföra åren 2016-2020. Det är de mest...

Läs mer


Alstoms vätgaståg i passagerartrafik i Österrike

I Wien inleds nu en ny era inom passagerartåg. Fram till slutet av november kommer ett vätgaståg för första gången att gå i passagerartrafik för ÖBB,...

Läs mer
Käppalaverket.

Storsatsning på miljön i Östersjön och ökad kapacitet:

Käppalaförbundet bygger om Käppalaverket med ny reningsprocess

Både miljön i Östersjön och Käppalaförbundets elva medlemskommuner blir vinnare när Käppalaverket uppgraderas. Under de kommande åren kommer verket att...

Läs mer

Storsatsning för fler godstransporter på järnväg

För att fortsätta bidra till en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg föreslår regeringen att miljökompensationen förlä...

Läs mer
Europeiska Trafikveckan äger rum 16-22 september.

Energirådgivare ger inspiration under Europeiska Trafikantveckan

Den 16-22 september arrangeras Europeiska Trafikantveckan (European Mobility Week), ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter....

Läs mer


Mest lästaPacetell


Terrigio
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se