Facebook

Instagram

Halmstad utvecklar infrastrukturen för framtiden


2016-04-13

Bild: Halmstad kommun

Arbetet med att utveckla infrastrukturen i Halmstad går vidare. En del åtgärder har redan bockats av – och några är färdigställda inom kort. Men samtidigt är nya projekt på gång och därmed nya trafikstörningar att vänta.

I augusti startar bygget av etapp 2 av Halmstads resecentrum, till dess ska delar av både Wrangelsgatan och Järnvägsleden ha breddats för att underlätta framkomligheten.

Men innan arbetena på Wrangelsgatan och Järnvägsleden inleds den 16 maj ska arbetet på Viktoriagatan vara klart och samtliga körfält öppna. I nuläget är det så gott som bara asfalteringsarbeten som kvarstår innan Viktoriagatan och Kungsgatan är återställda.

Projekten följer en noga utlagd plan, allt för att alltid minst en av de två stora genomfartslederna genom Halmstad ska var fullt ut farbara – utan några begränsningar i framkomligheten.

– Det är klart att vi förstår att det kan uppfattas som rörigt i trafiken men vi har gjort vårt yttersta i planeringen för att arbetena ska gå om lott och påverkan ska bli så liten som möjligt. Vi bygger för att modernisera och för att vara i fas med den befolkningsökning som vi har, därför är dessa infrastrukturprojekt viktiga, säger Henrik Larsson, projektledare.

Syftet med de olika projekten är flera – främja kollektivt resande, stärka upp stadens cykelstråk, separera befintliga kombinerade avloppssystem och dimensionera dagvattensystemen för framtidens krav, stärka upp ledningsstråk för el, fiber och tele.

Se nedan för information om projekten, samt se bifogad kartbild.

1. Projekt: Renovering kajen Östertull.

Syfte: Renovera kajen som rasat – skälet är sannolikt de stora rotsystemen från intilliggande träd som tryckt ut stenarna.
Startar: april 2016
Slutfört: juni 2016
Projektledare: Peter Berndtson, beläggningsingenjör teknik- och fritidsförvaltningen Entreprenör: NCC

2. Projekt: Tryckavloppsledningar under Nissan.

Syfte: Byta ut två femtio år gamla tryckavloppsledningar under Nissans botten till västra kajen. Om de inte hade ersätts hade de riskerat att springa läck och därmed förorena Nissan. 
Var: Picassoparken, i Nissan
Startade: oktober 2015
Slutfört: maj 2016 – Picassoparken återställs i södra delen under april-maj för att vara klar till sommaren.
Påverkan på framkomlighet: Picassoparken, Hamngatan och dess parkeringsplatser mellan Slottsbron och fram till Kyrkogatan kommer stängas av.
Projektledare: Naser Adibi, Laholmsbuktens VA
Entreprenör: BAB Rörtryckning AB

3. Projekt: DA utlopp Östra Förstaden. 

Projektet innebär ledningsförläggning för dagvatten, dricksvatten, spillvatten, el, fiber (bredband) och tele. Stråket löper från Picassoparken via Viktoriagatan, Kungsgatan, Fredrik Ströms gata, Snöstorpsvägen, Hammars gata och fram till Enslövsvägen.
Syfte: Anlägga en ny utloppsledning för dagvatten för att kunna separera befintliga kombinerade system i ett område av ca 35 hektar österut i Halmstad. Samt att förstärka spill- och dricksvattenledningar längs stråket. Omläggning av VA-ledningar i korsningen Laholmsvägen/Enslövsvägen för att möjliggöra byggnation av projektet Resecentrum etapp 2. Vidare omläggning och nyanläggning av el, fiber och tele.
Startade: December 2015
Slutfört: Juni/juli 2016
Påverkan på framkomlighet: Den 16 maj kommer båda körfälten på Viktoriagatan att öppnas igen. Samtidigt kommer också Kungsgatan att öppnas igen. Framkomligheten kommer från början av april att vara något begränsad på Stationsgatan i höjd med Fredrik Ströms gata (intill HFAB:s kontor). Parkeringsplatserna kring fastigheterna Jäntan och Kruset på ömse sidor om Västkustbanan kommer att fortsatt vara avstängda. Järnvägsövergången på Fredsgatan kommer fortsatt vara avstängd för biltrafik. Däremot öppet för kollektivtrafik, fotgängare och cyklister.
Projektledare: Michael Mortensen, Laholmsbuktens VA
Entreprenör: Jonab Anläggnings AB

4. Projekt: Breddning av Wrangelsgatan till fyra körfält mellan rondellen på Växjövägen och Kristinehedsvägen (utanför BAS/Räddningstjänsten).

Syfte: För att få ett bättre flöde och öka kapaciteten på Wrangelsgatan.
Startar: 16 maj 2016. Visst förberedande arbete har redan utförts, bland annat breddning av tunnel för gång- och cykeltrafik.
Slutfört: Juli 2016
Påverkan på framkomlighet: trångt för bilister, cyklister, gångtrafikanter
Projektledare: Henrik Larsson, teknik- och fritidsförvaltningen
Entreprenör: Pedjon Entreprenad AB


5. Projekt: Breddning av Järnvägsleden mellan Skolgatan och Wrangelsgatan

Syfte: Förbättra trafikflödet på Järnvägsleden och Norra infartsleden ut från stan, genom att öka från ett körfält till två.
Startar: 16 maj 2016
Slutfört: Juli 2016
Påverkan på framkomlighet: Periodvis enbart ett körfält öppet förbi arbetsplatsen in mot stan. Kommer att påverka framkomligheten. Stor risk för långa köer i rusningstrafik – välj annan väg.
Projektledare: Henrik Larsson, teknik- och fritidsförvaltningen
Entreprenör: PEAB

6. Projekt: Renovering av vatten- och avloppsledningar Enslövsvägen

Syfte: Förnyelse av VA-ledningar och separering av befintligt kombinerat avloppssystem.
Start och sluttid ej fastställda, men det ska ske under tiden som byggnation av Resecentrum etapp 2 byggs. Detta för att Enslövsvägens anslutning till Laholmsvägen ändå är stängd under byggtiden. Projektet kommer att pågå någon gång i tidsintervallet augusti 2016 – juni 2017.
Påverkan på framkomlighet: Trafiken längs Enslövsvägen kommer i etapper att påverkas mellan Laholmsvägen fram till Blåsbackegatan/Malcusgatan.
Projektledare: Rikard Johansson, teknik- och fritidsförvaltningen
Konsult: Sweco Enviromental
Entreprenör: Upphandling ej utförd

7. Projekt: Halmstads resecentrum etapp 2
Syfte: Samla kollektivtrafiken för att göra byten enklare, snabbare och säkrare.Laholmsvägen breddas och sänks för att få plats med hållplatser för stadsbussarna. Dessutom byggs gångbro över Laholmsvägen samt ett gångstråk mellan stadsbussarnas hållplatser och regionbussterminalen.
Startar: augusti 2016
Slutfört: hösten 2017
Påverkan på framkomlighet: Ett körfält på Laholmsvägen från Linehed in mot centrum blir busskörfält. Endast ett körfält öppet på Laholmsvägen österut förbi arbetsplatsen. Enslövsvägen stängs för all biltrafik vid Laholmsvägen. Järnvägsövergången vid Fredsgatan fortsatt avstängd för biltrafik. Arbetet kommer att påverka framkomligheten på Laholmsvägen, framför allt stora risker för köer i rusningstid. Bilister rekommenderas att välja annan väg – eller annat trafikslag – för att underlätta framkomligheten. Samåk, ta cykeln eller åk kollektivt!
Projektledare: Christer Johansson, teknik- och fritidsförvaltningen
Entreprenör: Jonab Anläggnings AB

Källa: Halmstad kommun


Skriv ut

Oro för klimatet får affärsresenären att välja tåget

Affärsbokningarna på SJs tåg har ökat med 21 procent i vinter. Allt fler väljer att resa klimatsmart även i tjänsten. Var tredje affärsresenär i SJs färska Sifo-undersökning uppger att de...

Läs mer
Maxi Grip
Jens-Peter Saul, Group CEO, Ramboll och Jim Fox, CEO, OBG.

Ramboll köper amerikanska konsultföretaget OBG

Ramboll har förvärvat det amerikanska företaget OBG, med 900 experter inom vatten, energi, miljö och avancerad tillverkning. Med förvärvet har Ramboll nu 2 000 experter...

Läs mer
Smartdok


Sjöfarten förbereder sig på krissituation

I hela Sverige pågår arbete för att bygga upp totalförsvaret och Trafikverket har fått i uppdrag att samla både myndigheter och branschorganisationer inom...

Läs mer
Viacon
I den kalla och mörka decembermorgonen anlöpte fartyget Albatros Göteborgs hamn. Det var det sista kryssningsanlöpet för 2018.

Årets sista kryssningsfartyg anlöpte Göteborgs hamn

Under fredagsmorgonen anlöpte årets sista kryssningsfartyg Göteborgs hamn. Det var det 43:e anlöpet för året och med det har närmare 60 000 kryssningsresenä...

Läs mer
DLMASKIN550

Uppsala kommun tar nästa steg mot Uppsala spårväg

Uppsala kommun ska tillsammans med Region Uppsala ansöka om stadsmiljöavtal för att anlägga spårväg i Uppsala.

Uppsala kommun har fattat beslut och Region Uppsala fattar beslut 18 december om att gemensamt ansöka om medel från staten för att bygga spårväg. Beslutet är en del av...

Läs mer
Kynningsrud


Första digitala flygledartornet i Storbritannien tas i bruk

Det första operativa digitala flygledartornet i Storbritannien invigdes idag av Cranfield University på flygplatsen i Bedfordshire, med ett system från Saab Digital Air Traffic...

Läs mer
Zugol 550
<span>Sandoyartunneln blir 10,5 km lång och kommer att gå från Gamlarætt på Streymoy till Traðardalur på Sandoy. Båda tunnlarna i kontraktet bidrar till säkrare vägar och kortare restid till Torshavn från flera orter på Färöarna och utgör ett viktigt bidrag i att knyta ihop samhällen, företag och människor med varandra.</span>

NCC orderregistrerar andra fasen av Färöarna-kontraktet

NCC orderregistrerar den andra tunneln, Sandoytunneln, på Färöarna med ett ordervärde om 1,2 miljarder svenska kronor.


NCC har i tidigare pressmeddelande från den 8...

Läs mer
Menzi Muck


Preem och Thun Tankers satsar på fler miljöanpassade tankfartyg

Lördagen den 15 december namnger rederiet Thun Tankers det nya, miljöanpassade tankfartyget Thun Evolve i Groningen i Holland. Tankfartyget kommer att långtidsleasas av Preem för...

Läs mer
Verksamhetsplatsen


Norconsult underlättar möten i Bergslagen

Norconsult har vunnit ett uppdrag att projektera en ny mötesstation i Ombenning mellan Snyten och Fagersta C. Syftet är att skapa utrymme för mer godstrafik och förbättra...

Läs mer
CL Specialglas
Sweco utvärderar resultatet och effekter av ett bilfritt centrum i Oslo.

Sweco utvärderar bilfritt centrum i Oslo

I april 2016 startade Oslo kommun upp programmet Bilfritt Byliv. Målsättningen är att skapa en förbättrad stadsmiljö och en mer levande stad genom att göra stadens...

Läs mer
Scantruck


Ramboll i projekt om digitala tvillingar för vattenrening

I ett nytt Vinnovaprojekt kommer Ramboll, tillsammans med andra aktörer, att undersöka hur öppna data i digitala tvillingar för vattenreningsverk kan bidra till nya produkter och...

Läs mer
BAGA


Internationell rapport om trender inom kollektivtrafikbranschen

I våras genomförde Transdev en undersökning som visar hur beslutsfattare inom kollektivtrafiken ser på utvecklingen inom branschen de kommande tre åren. Resultatet...

Läs mer
Toab


DHL-studie avslöjar vinnande logistikstrategier för den sista milen

En ökning av konsumenter boendes i storstäder i utvecklings- och tillväxtländer utmanar återförsäljare och logistikpartners att leverera både snabbare och...

Läs mer
Sekom
Amin Mazraes affärsidé prisades under morgonen då den utsetts till en av de 20 bästa idéerna i Venture Cups affärsidétävling 2018.

Amin Mazraeh vill förbättra förutsättningarna inom järnvägsindustrin

Amins idé Railway Condition Monitoring Solutions har som syfte att förbättra säkerheten, tillförlitligheten och underhållskostnaderna för aktörer inom...

Läs mer
Flight Deck på Norwegians Boeing 787 Dreamliner.

Norwegian ingår avtal med AVTECH för fortsatt minskade utsläpp

Norwegian fortsätter arbetet för ett mer hållbart flyg och har idag tecknat ett treårigt avtal med AVTECH Sweden AB. Avtalet grundar sig på ett tidigare framgå...

Läs mer
Halléns fortsätter sin digitaliseringsresa tillsammans med Hogia.

Halléns digitaliserar transportplaneringen

Halléns är ett familjeägt företag i Göteborg som hanterar bulklaster och containers i Sverige och utomlands. Nu har företaget investerat i MobiLast, ett logistiksystem...

Läs mer


Bravida skriver kontrakt för Förbifart Stockholm

Trafikverket och Bravida har skrivit under det kontrakt som tilldelades Bravida den 28 augusti 2018, avseende elförsörjning, belysning och VVS på Förbifart Stockholm (FSE902)....

Läs mer


Alstom påbörjar underhållskontrakt för regionala tåg i Skåne

Idag måndag övertar Alstom underhållet av Skånetrafikens regionala tåg, även kända som Pågatågen. Det åttaåriga underhå...

Läs mer
PowerCell S3.

PowerCell bygger bränslecellsdriven sopbil tillsammans med Scania och Renova

PowerCell Sweden AB har tillsammans med lastbilstillverkaren Scania och renhållningsföretaget Renova och påbyggnadsföretaget JOAB, inlett ett gemensamt projekt för att ta...

Läs mer


Gasum befäster sin ställning som ledande LNG-leverantör i Norden

Företaget inom flytande gas (LNG) Skangas byter namn till Gasum. Namnbytet kommer att stärka Gasums varumärke i de nordiska länderna och Gasums ställning som ledande...

Läs mer


Sveriges Bussföretag till Bryssel för att diskutera klimatarbetet inom buss- och transportsektorn

Johan Ekman, VD och grundare av EkmanBuss Flexibussitet och EkmanResor 1st Bussness Class var nyligen på plats i Bryssel kring ny lagstiftning i EU för klimatsmarta fordon och drivmedel....

Läs mer


Nu kan du surfa ombord på Tåg i Bergslagen

Nu kan du som reser med Tåg i Bergslagen, där Region Örebro län är delägare, surfa ombord på tågen. Detta sedan wifi, det vill säga trådlöst...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se