Halmstad utvecklar infrastrukturen för framtiden


2016-04-13

Bild: Halmstad kommun

Arbetet med att utveckla infrastrukturen i Halmstad går vidare. En del åtgärder har redan bockats av – och några är färdigställda inom kort. Men samtidigt är nya projekt på gång och därmed nya trafikstörningar att vänta.

I augusti startar bygget av etapp 2 av Halmstads resecentrum, till dess ska delar av både Wrangelsgatan och Järnvägsleden ha breddats för att underlätta framkomligheten.

Men innan arbetena på Wrangelsgatan och Järnvägsleden inleds den 16 maj ska arbetet på Viktoriagatan vara klart och samtliga körfält öppna. I nuläget är det så gott som bara asfalteringsarbeten som kvarstår innan Viktoriagatan och Kungsgatan är återställda.

Projekten följer en noga utlagd plan, allt för att alltid minst en av de två stora genomfartslederna genom Halmstad ska var fullt ut farbara – utan några begränsningar i framkomligheten.

– Det är klart att vi förstår att det kan uppfattas som rörigt i trafiken men vi har gjort vårt yttersta i planeringen för att arbetena ska gå om lott och påverkan ska bli så liten som möjligt. Vi bygger för att modernisera och för att vara i fas med den befolkningsökning som vi har, därför är dessa infrastrukturprojekt viktiga, säger Henrik Larsson, projektledare.

Syftet med de olika projekten är flera – främja kollektivt resande, stärka upp stadens cykelstråk, separera befintliga kombinerade avloppssystem och dimensionera dagvattensystemen för framtidens krav, stärka upp ledningsstråk för el, fiber och tele.

Se nedan för information om projekten, samt se bifogad kartbild.

1. Projekt: Renovering kajen Östertull.

Syfte: Renovera kajen som rasat – skälet är sannolikt de stora rotsystemen från intilliggande träd som tryckt ut stenarna.
Startar: april 2016
Slutfört: juni 2016
Projektledare: Peter Berndtson, beläggningsingenjör teknik- och fritidsförvaltningen Entreprenör: NCC

2. Projekt: Tryckavloppsledningar under Nissan.

Syfte: Byta ut två femtio år gamla tryckavloppsledningar under Nissans botten till västra kajen. Om de inte hade ersätts hade de riskerat att springa läck och därmed förorena Nissan. 
Var: Picassoparken, i Nissan
Startade: oktober 2015
Slutfört: maj 2016 – Picassoparken återställs i södra delen under april-maj för att vara klar till sommaren.
Påverkan på framkomlighet: Picassoparken, Hamngatan och dess parkeringsplatser mellan Slottsbron och fram till Kyrkogatan kommer stängas av.
Projektledare: Naser Adibi, Laholmsbuktens VA
Entreprenör: BAB Rörtryckning AB

3. Projekt: DA utlopp Östra Förstaden. 

Projektet innebär ledningsförläggning för dagvatten, dricksvatten, spillvatten, el, fiber (bredband) och tele. Stråket löper från Picassoparken via Viktoriagatan, Kungsgatan, Fredrik Ströms gata, Snöstorpsvägen, Hammars gata och fram till Enslövsvägen.
Syfte: Anlägga en ny utloppsledning för dagvatten för att kunna separera befintliga kombinerade system i ett område av ca 35 hektar österut i Halmstad. Samt att förstärka spill- och dricksvattenledningar längs stråket. Omläggning av VA-ledningar i korsningen Laholmsvägen/Enslövsvägen för att möjliggöra byggnation av projektet Resecentrum etapp 2. Vidare omläggning och nyanläggning av el, fiber och tele.
Startade: December 2015
Slutfört: Juni/juli 2016
Påverkan på framkomlighet: Den 16 maj kommer båda körfälten på Viktoriagatan att öppnas igen. Samtidigt kommer också Kungsgatan att öppnas igen. Framkomligheten kommer från början av april att vara något begränsad på Stationsgatan i höjd med Fredrik Ströms gata (intill HFAB:s kontor). Parkeringsplatserna kring fastigheterna Jäntan och Kruset på ömse sidor om Västkustbanan kommer att fortsatt vara avstängda. Järnvägsövergången på Fredsgatan kommer fortsatt vara avstängd för biltrafik. Däremot öppet för kollektivtrafik, fotgängare och cyklister.
Projektledare: Michael Mortensen, Laholmsbuktens VA
Entreprenör: Jonab Anläggnings AB

4. Projekt: Breddning av Wrangelsgatan till fyra körfält mellan rondellen på Växjövägen och Kristinehedsvägen (utanför BAS/Räddningstjänsten).

Syfte: För att få ett bättre flöde och öka kapaciteten på Wrangelsgatan.
Startar: 16 maj 2016. Visst förberedande arbete har redan utförts, bland annat breddning av tunnel för gång- och cykeltrafik.
Slutfört: Juli 2016
Påverkan på framkomlighet: trångt för bilister, cyklister, gångtrafikanter
Projektledare: Henrik Larsson, teknik- och fritidsförvaltningen
Entreprenör: Pedjon Entreprenad AB


5. Projekt: Breddning av Järnvägsleden mellan Skolgatan och Wrangelsgatan

Syfte: Förbättra trafikflödet på Järnvägsleden och Norra infartsleden ut från stan, genom att öka från ett körfält till två.
Startar: 16 maj 2016
Slutfört: Juli 2016
Påverkan på framkomlighet: Periodvis enbart ett körfält öppet förbi arbetsplatsen in mot stan. Kommer att påverka framkomligheten. Stor risk för långa köer i rusningstrafik – välj annan väg.
Projektledare: Henrik Larsson, teknik- och fritidsförvaltningen
Entreprenör: PEAB

6. Projekt: Renovering av vatten- och avloppsledningar Enslövsvägen

Syfte: Förnyelse av VA-ledningar och separering av befintligt kombinerat avloppssystem.
Start och sluttid ej fastställda, men det ska ske under tiden som byggnation av Resecentrum etapp 2 byggs. Detta för att Enslövsvägens anslutning till Laholmsvägen ändå är stängd under byggtiden. Projektet kommer att pågå någon gång i tidsintervallet augusti 2016 – juni 2017.
Påverkan på framkomlighet: Trafiken längs Enslövsvägen kommer i etapper att påverkas mellan Laholmsvägen fram till Blåsbackegatan/Malcusgatan.
Projektledare: Rikard Johansson, teknik- och fritidsförvaltningen
Konsult: Sweco Enviromental
Entreprenör: Upphandling ej utförd

7. Projekt: Halmstads resecentrum etapp 2
Syfte: Samla kollektivtrafiken för att göra byten enklare, snabbare och säkrare.Laholmsvägen breddas och sänks för att få plats med hållplatser för stadsbussarna. Dessutom byggs gångbro över Laholmsvägen samt ett gångstråk mellan stadsbussarnas hållplatser och regionbussterminalen.
Startar: augusti 2016
Slutfört: hösten 2017
Påverkan på framkomlighet: Ett körfält på Laholmsvägen från Linehed in mot centrum blir busskörfält. Endast ett körfält öppet på Laholmsvägen österut förbi arbetsplatsen. Enslövsvägen stängs för all biltrafik vid Laholmsvägen. Järnvägsövergången vid Fredsgatan fortsatt avstängd för biltrafik. Arbetet kommer att påverka framkomligheten på Laholmsvägen, framför allt stora risker för köer i rusningstid. Bilister rekommenderas att välja annan väg – eller annat trafikslag – för att underlätta framkomligheten. Samåk, ta cykeln eller åk kollektivt!
Projektledare: Christer Johansson, teknik- och fritidsförvaltningen
Entreprenör: Jonab Anläggnings AB

Källa: Halmstad kommun