Förstudie för en banbrytande kollektivtrafik på landsbygden


2020-01-09

Frida Tiberini, EU-samordnare i Sjöbo och Tomelilla kommun, projektledare för förstudien.
Bild: Sjöbo kommun
Frida Tiberini, EU-samordnare i Sjöbo och Tomelilla kommun, projektledare för förstudien.

Den 9 januari 2020 var tjänstemän från Sjöbo och Tomelilla kommun på Transportforum i Linköping och presenterade förstudien ”Framtidens kollektivtrafik på landsbygden” tillsammans med konsult från Tyréns. Rapporten kan bidra till att förbättra kommunikationsförutsättningar i landsbygd, de tror och hoppas Frida Tiberini, EU-samordnare i Sjöbo och Tomelilla kommun, projektledare för förstudien.

Förstudien har tagits fram i ett samarbete mellan de båda kommunerna och syftar till att belysa utmaningar med kollektivtrafik på landsbygden men även att beskriva utvecklingsområden och innovativa lösningar som ett komplement till den traditionella kollektivtrafiken.

Landsbygden har sämre förutsättningar med nuvarande system
Den regionala kollektivtrafiken är uppbyggd för att i första hand tillgodose resenärernas behov av arbetspendling och vid besparingskrav dras de turer och hållplatser in som används minst. Konsekvensen blir att resandet kollektivt på landsbygden minskar ytterligare, vilket kan leda till att bilen till slut blir det enda transportmedlet.

En utveckling som är dålig för miljön men som, enligt förstudien, också riskerar att bli negativt ur ett jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv samt för möjligheten till social integration. Kollektivtrafiken är därför en viktig landsbygdsfråga som behöver ses ur hållbarhetsperspektivets alla tre dimensioner i syfte att uppnå balans mellan ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet för att säkerställa en levande landsbygd.
- Med förstudien så vill vi lyfta frågan om vikten av fungerande kollektivtrafik även på landsbygden och sätta det på agendan. Målet är även att dela erfarenheter och perspektiv med andra aktörer och skapa förutsättningar för partnerskap och samverkan med start i pilotprojekt, berättar Frida Tiberini.

Komplement till kollektivtrafik
Visionen om en kollektivtrafik för alla, kan enligt förstudien, bli möjlig genom att tillvara teknik, ökad digitalisering och utvecklingen mot delningsekonomi. På så sätt kan alternativa former av kollektivtrafik möjliggöras.

I rapporten har olika former av utvecklingsområden för framtidens kollektivtrafik studerats. Utifrån erfarenheter från genomförda studier och projekt görs följande reflektioner kring potentiella pilotprojekt: 

Pilotprojekt
Slutsatserna i rapporten ligger till grund för att identifiera potentiella utvecklingsområden med målet att förbereda för en eller flera ansökningar om medel till pilotprojekt som leder till att etablera en mer tillgänglig kollektivtrafik på landsbygden i Sjöbo och Tomelilla kommun. Grundläggande förutsättningarna för ett lyckat pilotprojekt är bred samverkan mellan berörda aktörer och viljan att skapa något nytt som förbättrar, förstärker och kompletterar det befintliga kollektivtrafiksystemet.Källa: Sjöbo kommun