Tullhusgatan stängs av i 12 veckor


2020-02-24

Karta över det påverkade området, där det röda strecket markerar den avstängda sträckan och den limegröna markeringen visar omledningen för varutransport och buss.
Bild: Karlstads kommun
Karta över det påverkade området, där det röda strecket markerar den avstängda sträckan och den limegröna markeringen visar omledningen för varutransport och buss.

Byggnationen av Vikenförbindelsen i Karlstad är nu igång och för att arbetet på Tullhusgatan ska kunna genomföras så snabbt och säkert som möjligt så stängs en större del av gatan helt av för fordonstrafik. Busstrafik och transporter leds om via en tillfällig väg. Gång- och cykeltrafik kommer fortfarande kunna ta sig fram.

Vikenförbindelsen ska leda bort trafiken från stadskärnan och underlätta det hållbara resandet. Nu påbörjas arbetet med att förbättra framkomligheten på Tullhusgatan. För att kunna genomföra arbetet så snabbt och säkert som möjligt kommer Tullhusgatan att stängas av helt från fordonstrafik från Löfbergscirkulationen ned till korsningen Packhusallén/Sjömansgatan. Exakt när avstängningen påbörjas är inte klart men preliminärt vecka 10. När datum är satta kommer det finnas tydlig information på plats.

– För att få en säkrare arbetsmiljö för de som jobbar i gatan och en trygg framkomlighet för gående och cyklister väljer vi att stänga av för fordonstrafik. Vi förkortar även byggtiden, säger Jan Söderberg, projektledare.

Grundtanken genom hela byggnationen av Vikenförbindelsen är att gång- och cykeltrafikanter ska kunna röra sig säkert och bekvämt förbi våra byggområden. Därför kommer de fortfarande kunna ta sig förbi och korsa Tullhusgatan.


Tillfällig väg skapas för buss och varutransporter
För att inte förhindra framkomligheten för kollektivtrafiken och större gods- och varutransporter till Löfbergsområdet eller Bryggudden kommer det skapas ett tillfälligt körfält med kantbarriärer och tre övergångsställen vid Kanikenäsbanken/Kanikenästorget. Gående och cyklister kommer fortfarande att kunna ta sig fram längs kajen.

– Det är viktigt att leveranser och busstrafik fortfarande kan ta sig fram och därför gör vi en tillfällig körbana. Vi har löpande dialog med berörda fastighetsägare och verksamhetsutövare för att minimera eventuella olägenheter i samband med arbetena, säger Jan Söderberg.

Viadukten vid Löfbergsskrapan är för låg för att lastbilar ska kunna ta den vägen.Källa: Karlstads kommun