Farleden till Hargs hamn muddras till hösten


2020-03-12

Lossning av Glen i Hargs hamn.
Bild: Sjöfartsverket
Lossning av Glen i Hargs hamn.

Max Bjurström, projektledare för Sjöfartsverket.
Bild: Sjöfartsverket
Max Bjurström, projektledare för Sjöfartsverket.

Peeter Nömm, vd Hargs hamn AB.
Bild: Sjöfartsverket
Peeter Nömm, vd Hargs hamn AB.

Med början sent i höst planerar Sjöfartsverket för muddring av farleden in till Hargs hamn. Därmed ökar djupgåendet från dagens 8,5 meter till 11 meter och lastkapaciteten kan fördubblas.

Muddringsarbetet är inplanerat under några höstmånader 2020 och beräknas i bästa fall genomfört till slutet av december samma år, med möjlighet att återuppta arbetena hösten därpå vid behov. Arbetet har nu lagts ut på anbudsupphandling. Planen är att kunna underteckna ett kontrakt mellan anbudsvinnaren och Sjöfartsverket till sommaren. Tanken var att muddringsarbetet skulle ha utförts med början hösten 2019, men Sjöfartsverket fick inte in något anbud som kunde accepteras. 

 – Farleden ska breddas och fördjupas. Vidare kommer sjösäkerhetshöjande åtgärder att vidtas med anpassning till internationella bestämmelser, säger Max Bjurström som är Sjöfartsverkets projektledare. 
– Åtgärderna leder till att lastkapaciteten kan dubblas från dagens 20 000 ton till 40 000 ton.


Hamnsatsning med ny kaj
För att fullt ut kunna tillgodogöra sig effekterna av en djupare farled, planerar Hargs Hamn att bygga en ny 200 meter lång kaj, som innebär fördubblad kapacitet jämfört med i dag.

– När det gäller hela arbetet med att anlägga en ny kaj för vi en samrådsprocess med berörda som myndigheter såväl som närboenden. Vi har vidare en dialog med miljökontoret i Östhammar samt länsstyrelsen. Tillstånd för att muddra och spränga i det nya kajläget finns redan inom ramen för befintlig gällande miljödom. Hamnen kommer ansöka om tillstånd för själva kajbygget hos Mark- och miljödomstolen, förklarar Peeter Nömm, vd för Harg hamn.

Han hoppas att muddrings- och sprängningsarbetet kan komma igång vid kommande årsskifte, men det är mycket svårt att förutsäga tidsåtgången för den juridiska prövningen. Bygget av ny kaj med hamnplan planeras starta första kvartalet 2022.


Strategiskt läge
Lantmännen Sverige etablerade sig häromåret i området närmast Hargs hamn.

– I och med muddringen kan fartygens lastkapacitet fördubblas. Det är något mycket viktigt för oss ur konkurrenssynpunkt, säger Mathias Carlsson, chef för spannmålsanläggningarna hos Lantmännen Sverige och fortsätter:

– Sjöfartens förbättrade möjligheter innebär också att våra volymer på lastbil kommer att minska succesivt.Källa: Sjöfartsverket