Karlstad Airport blir beredskapsflygplats


2020-06-17

Bild: Karlstad Airport

Trafikverkets översyn visar att nuvarande beredskapsflygplatser är viktiga, men att de inte räcker för att svara upp emot samhällets behov, på en acceptabel nivå. Därför fick Trafikverket 2019 i uppdrag av regeringen att göra en översyn av de svenska beredskapsflygplatserna. Översynen syftar till att säkerställa beredskap för att samhällsviktiga lufttransporter ska kunna utföras oavsett tid på dygnet. Sjukvården är den i särklass största användaren, men även Sjöfartsverket, Polisen, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap m.fl. använder flygplatser dygnet runt. De nuvarande tio flygplatserna bör utökas med ytterligare minst nio flygplatser, varav Karlstad är en av dessa nya, enligt Trafikverkets utredning.

– Det är oerhört glädjande att vi nu har möjlighet att få ersättning för den beredskap som vi redan håller, säger Camilla Sperling, vd på Karlstad Airport, som tidigt i våras fick i uppdrag av styrelsen att säkerställa fortsatt kompetens hos medarbetarna och underhållet på banan för kunna möta framtida krav från samhället.

– Redan idag tar vi emot samhällsviktiga transporter även på nätter och helger när flygplatsen är stängd. Den ökade ersättningen kommer att säkerställa att vi kan ha en öppen flygplats och våra duktiga medarbetare kan fortsätta ta emot denna viktiga trafik, dygnet runt, säger Camilla Sperling.

Den bemanning beredskapsflygplatserna får ersättning för i dag är för liten för att säkra tillgängligheten. Trafikverket föreslår en ersättning som möjliggör utökad bemanning, differentiering utifrån snömängd och högre schablonlön för personal i beredskap. Med Trafikverkets förslag behöver anslaget för att teckna avtal med beredskapsflygplatser öka från dagens 9,5 Mkr till ca 50 Mkr per år.

Dessa flygplatser är beredskapsflygplatser idag:

Dessa flygplatser föreslås ingå i det nya systemet:

Att utse Karlstad Airport till beredskapsflygplats rimmar väl med de ambitioner Karlstads kommun och Region Värmland har där Karlstad bör stärkas som Sveriges andra säkerhetscentrum efter Stockholm. Karlstad har flera styrkor inom området samhällssäkerhet. Karlstad och regionen vill nu ytterligare positionera sig inom detta område.Källa: Karlstad Airport