Stadsdelarna Backen och Degeränget får nya hastighetsgränser


2020-07-01

1 juni införs nya hastighetsgränser för Backen och Degeränget.
Bild: Maria Fäld
1 juni införs nya hastighetsgränser för Backen och Degeränget.

Piteå kommun fortsätter med förändringarna av hastighetsgränserna och den 1 juli ändras hastighetsgränserna i stadsdelarna Backen och Degeränget. Hastighetsgränserna 40 och 60 km/h ersätter de tidigare hastighetsgränserna 50 och 70 km/h.

Arbetet med de nya hastighetsgränserna är en del i en långsiktig strategi för att anpassa hastighetsgränserna till gaturummet. Ambitionen är att få fram en väl avvägd hastighet så att kommunens gator ska bli tryggare och säkrare för oskyddade trafikanter men också för fordonstrafikanterna.

– Vi ser ett stort behov av en förändring av hastigheten, främst på lokalgatorna där vi har många oskyddade trafikanter som färdas i gaturummet. Behovet finns även på de större gatorna och trafiklederna där oskyddade trafikanter har behov av att korsa eller färdas längs vägen, säger Kjell Norberg, trafikingenjör samhällsbyggnad.

Hastigheten har en stor direkt inverkan på trafiksäkerheten. De skador som en oskyddad trafikant får vid en kollision med ett fordon är direkt kopplat till fordonens hastighet. En sänkt hastighetsgräns ger även andra positiva följdeffekter, som minskat buller och ett trivsammare och attraktivare gaturum.

Under hösten kommer även stadsdelarna Klubbgärdet, Munksund och Skuthamn att få en ändring i hastighetsgränserna. När detta är utfört är hastighetsförändringsarbetet klart i de centrala delarna av Piteå.

– Det känns verkligen positivt att vi i år kan göra en översyn av hastigheten i så stort område och att vi sedan kan börja fokusera på Öjebyn och byarna utanför centralorten som också har många oskyddade trafikanter i gatumiljön, konstaterar Kjell Norberg.Källa: Piteå kommun