95 procent av persontågen punktliga i juli


2020-08-12

Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket.
Bild: Elin Gårdestig
Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket.

Tågtrafikens persontrafik når i juli för första gången järnvägsbranschens gemensamma, högt satta mål med 95 procents punktlighet sedan man började mäta på detta sätt 2013. Under juli ankom 70 745 persontåg i rätt tid av totalt 71 607 tåg.

– Det är ett glädjande resultat. Men det finns ingen enskild åtgärd som löser punktligheten, inte heller en enskild aktör som sitter på hela lösningen. Punktligheten är resultatet av ett samspel mellan alla i branschen som intensifierades 2013 när branschsamarbetet TTT, Tillsammans för tåg i tid, startades, säger Lena Erixon Trafikverkets generaldirektör.
– När hela branschen samlas förbättras genomförandekraften så att punktligheten bättre möter resenärers och godstransportköpares förväntningar.

Bättre flöde på järnvägen under corona-pandemin
Under årets första sju månader var punktligheten 94 procent. I juli har det i likhet med april, maj och juni varit betydligt fler avbokade och inställda tåg än normalt. Det är en effekt av corona-pandemin eftersom det under andra kvartalet blev en stor nedgång av antal tåg i trafik jämfört med förra våren (10–20 procent) på grund av pandemin, något som bedömts ha haft en positiv effekt på punktligheten. Detta på grund av att om det trots allt uppstår störningar så blir det inte så många ”följdförseningar” på andra tåg. 

– Det faktum att punktligheten blir bättre med mindre trafik visar att vi även behöver öka kapaciteten på järnvägen. På ett flertal platser i landet har vi redan nått gränsen när det gäller mängden tåg per timme. Men det pågår stora satsningar för att rusta upp, modernisera och bygga ut järnvägen, säger Lena Erixon.

Pendeltågen har i stort sett gått utan indragningar under våren, några inställda under juli, samtidigt som segmentet uppvisade en hög och jämn punktlighet. Det innebär att järnvägen har levererat bra förutsättningar för att de under krisen mest samhällskritiska resorna, arbetspendlingen, har kunnat fungera.

– Punktlighet är ett kvalitetsmått där utfallet mätt i procent visar hur bra alla delar i processen fungerar – från fordon och planering av tidtabeller till daglig trafikledning, från förebyggande underhåll på spåren till akut röjning och evakuering, från att förebygga obehöriga i spår till att bygga ut ny kapacitet, säger Roberto Maiorana, chef verksamhetsområde Trafik.


Andra faktorer som påverkat punktligheten i juli
En robust infrastruktur och bra genomförda banarbeten. Störningar på grund av banarbeten har varit väldigt få i juli. Planeringen av banarbeten och trafik har fungerat väl och arbeten har genomförts inom de tider som varit planerade. Det har varit en sommar utan extremväder. Det har varit relativt få problem på grund av värme, åskoväder, översvämningar och annat. 

Statistiken över tågtrafikens punktlighet anger hur många tåg som har nått sin slutstation i rätt tid. Tågen anses vara i tid om de kommit fram inom fem minuter efter ankomsttiden enligt tidtabellen.Källa: Trafikverket