"Finansiera isbrytare med statliga medel"


2021-01-08

Bild: Föreningen Svensk Sjöfart

Trafikverket arbetar för tillfället med en nationell infrastrukturplan för 2022-2033 samt 2022-2037 och har tagit fram ett förslag på hur den nationella planen kan komma att se ut. Bland annat föreslås ett stort fokus på klimatmålen och att underhålla befintliga infrastruktur, snarare än att bygga nytt. Svensk Sjöfart menar att det är viktigt att den nya infrastrukturplanen använder samhällets resurser så effektivt som möjligt och därmed tar ett systemperspektiv.

– Vi anser att det är centralt att Trafikverket tar ett helhetsperspektiv på transportsystemet för att försöka optimera samhällets resurser ytterligare. Exempelvis vore det viktigt att se till att sjöfarten kan användas i så stor utsträckning som möjligt. Regeringen har en ambition om att öka överflyttning av godstransporter till järnväg och sjöfart, vilket vi anser bör avspeglas i infrastrukturplanen. Det vore exempelvis intressant med förslag som skulle innebära en morot för transportköpare och resenärer att använda sjöfarten i ökad utsträckning, säger Rikard Engström.

Sjöfartens fördelar är många, bland annat genom dess stordriftsfördelar och förhållandevis låga infrastrukturkostnader – något som Trafikverket bör ta fasta på enligt Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström.

– Sjöfarten har god kapacitet och mycket låga infrastrukturkostnader något som borde tala för åtgärder som leder till ett ökat användande av sjöfarten som komplement och ibland substitut till den mer kostsamma och mer ansträngda landinfrastrukturen. Effektiv matningstransport till och från hamnar, säkerställa sjöfartens tillgänglighet med investeringar i isbrytare och översyn av sjöfartens avgifter skulle vara viktiga delar där åtminstone de två förstnämnda passar väl in i den kommande nationella planen, säger Rikard Engström.

Branschorganisationen Svensk Sjöfart menar att de planerade investeringarna av nya isbrytare måste finansieras med statliga medel och ingå i den nationella infrastrukturplanen.

– Isbrytarna är den viktigaste infrastrukturinvesteringen som Sverige står inför för att värna svensk industris konkurrenskraft och totalförsvarets behov. Investering i, och drift av, isbrytare är en tydlig infrastrukturinvestering av större betydelse för landet som helhet än för sjöfarten som sådan och bör med självklarhet ingå i den kommande nationella infrastrukturplanen, säger Rikard Engström, och fortsätter:
– Det förvånar och oroar oss att investeringen i nya isbrytare och driften av isbrytarna inte finns med i varken basscenariot eller det scenario där planens budget utökas 20 procent. Isbrytningen är central för svensk export- och import men också för inhemska transporter. Skulle denna investering tas ut genom exempelvis ökad farledsavgift skulle svenskt näringsliv få en mycket omfattande konkurrensnackdel eftersom sjöfarten skulle bli dyrare.Källa: Svensk Sjöfart