Planarbete påbörjas för fortsatt utveckling av hamnen


2021-02-18

Översiktsbild som visar vart olika åtgärder ska genomföras inom hamnområdet.
Bild: Umeå kommun
Översiktsbild som visar vart olika åtgärder ska genomföras inom hamnområdet.

Visionsbild av hamnen 2026.
Bild: Umeå kommun
Visionsbild av hamnen 2026.

En ny stor detaljplan ska tas fram för hamnen i Holmsund. Tanken med detaljplanen är att göra en översyn av hamnområdet och ta ett helhetsgrepp över den utveckling som planeras de närmsta åren.

– Hamnen ska fortsätta utvecklas för att hantera den efterfrågan som finns. Det planeras för flera olika åtgärder, bland annat tillskapande av nya markytor, nybyggnader av kajanläggningar, uppförande av lager och magasinsbyggnader med mera. Vissa av dessa åtgärder kräver att detaljplaner görs om och nu tar vi ett helhetsgrepp över området i en större detaljplan, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.


Det ansöks för flera olika åtgärder i hamnen. Dessa är markerade på bilden ovan.
• En ny hamnentré ska iordningställas, omläggning av väg och delvis järnväg. Gula området.
• Flytt av kaj-linjen ca 7-10 meter ut. Röda området.
• En ny kaj ska anläggas. Mörkblåa området. Den nya kajkanten ska följa den tunna röda linjen inom rutan.
• En ny energipir ska anläggas med tillhörande dykdalber. Orangea området.
• Verksamhetsytor med ett antal magasin. Gröna området.
• Möjliggöra för verksamhetsyta för uppställning av projektlaster. Vita området.
• Lagring. Ljusblåa området.

Vissa av åtgärderna kräver ansökan om vattenverksamhet hos mark- och miljödomstolen. En miljökonsekvensbeskrivning kommer att tas fram. Arbetet med detaljplanen påbörjas första kvartalet 2021 och den beräknas antas första kvartalet år 2022.


Källa: Umeå kommun