Ny cirkulationsplats för ökad trafiksäkerhet vid Örbyhus invigs 7 december


2021-12-06

Bild: Region Uppsala

Trafiksäkerheten på väg 292 vid Örbyhus förbättras i och med att den nya cirkulationsplatsen nu är färdigbyggd.

Fyrvägskorsningen väg 292/709/716 har genom åren drabbats av flera olyckor, främst genom att förare inte iakttagit rådande stopplikt. Därför har korsningen byggts om till en cirkulationsplats, finansierat via länsplanen för regional transportinfrastruktur i Uppsala län till en kostnad av 18 miljoner kronor. Cirkulationsplatsen är utformad som ett tåghjul för att knyta an till Örbyhus historia som en viktig knutpunkt för tåg.

Det lokala engagemanget på orten har varit stort för att driva frågan kring den bristande trafiksäkerheten och samtidigt gynna alla trafikslag i utformningen. I samband med produktionen av cirkulationsplatsen förlängdes därför den befintliga kommunala gång- och cykelvägen norr om korsningen med anslutning mot väg 709 genom ett givande samarbete mellan Region Uppsala, Tierps kommun och Trafikverket.

– Den här typen av åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten för bilister, cyklister och gående är mycket viktiga för att nå våra mål om färre dödade och allvarligt skadade i trafiken, säger Johan Örjes (c), ordförande i trafik- och samhällsutvecklingsnämnden. 


Källa: Region Uppsala