Regeringen satsar på nya stambanor i den kommande infrastrukturplanen


2022-06-13


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20220309150924-df93a67/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Regeringen presenterar nu en satsning på de kvarstående etapperna av nya stambanor. Det innebär tre miljarder kronor till planläggning för de centrala delarna mellan Linköping och Borås respektive Hässleholm, via Jönköping. Att bygga nya stambanor förverkligar regeringens målsättning om regional utveckling, stadsutveckling, bostadsbyggande och vidgade arbetsmarknadsregioner.

– Regeringen inkluderar nu kvarstående etapper av de nya stambanorna i planen. Att bygga nya stambanor kommer att öka kapaciteten i järnvägssystemet och innebär både fler tåg och fler tåg i tid. Det här är ett viktigt besked för Jönköping men också för hela Sverige, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

I den nu gällande infrastrukturplanen ingår sträckorna Göteborg-Borås, Järna-Linköping (Ostlänken) och Hässleholm-Lund. I den kommande nationella infrastrukturplanen ska det även planeras för kvarstående etapper av stambanorna, det vill säga sträckan mellan Linköping och Borås respektive Hässleholm, via Jönköping. För planläggningen avsätts tre miljarder kronor.

Dessutom presenterar regeringen en satsning på att färdigställa den mötesseparerade vägen Rv 26 Hedenstorp-Månseryd som ska breddas till 2+2-väg. Regeringen tillför resterande 210 miljoner kronor utöver de 102 miljonerna som Trafikverket föreslog.


Nationell plan för transportinfrastruktur
Hela den nya nationella planen för transportinfrastruktur för perioden 2022-2033 presenteras senare i juni. I planen fördelas 881 miljarder kronor vilket är den största satsningen på infrastrukturinvesteringar i modern tid. Planen innehåller åtgärder för att underhålla och utveckla den svenska transportinfrastrukturen. Den nationella planen ska bidra till ökad tillgänglighet, vidgade arbetsmarknadsregioner, regional utveckling, ökad sammanhållning i landet, förbättrad konkurrenskraft och till att nå klimatmålen.


Källa: Infrastrukturdepartementet