Ny regeringssatsning på tvärförbindelse och uppdrag att utreda arlandatransporter


2022-06-16


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20220309150924-df93a67/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Regeringen fullföljer satsningen på en ny vägförbindelse på Södertörn mellan E4/E20 och väg 73 för att möjliggöra säkra, effektiva och hållbara resor. Trafikverket får också i uppdrag att utreda kapacitet för landtransporter till och från Arlanda.

– Tvärförbindelse Södertörn är en viktig satsning i södra Stockholm som knyter ihop regionen och bidrar till bättre förutsättningar för kollektivtrafiken, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Syftet med Tvärförbindelse Södertörn är att skapa en förbättrad vägförbindelse för motorfordon och cykel och ge förutsättningar för säkra, effektiva och hållbara resor och transporter över Södertörn. Det blir även en viktig förbindelse för den stora mängd godstrafik som redan i dag trafikerar området. Belastningen väntas öka nu när den nya godshamnen i Norvik i Nynäshamn är klar. Tillsammans med E4 Förbifart Stockholm och Norrortsleden bildar tvärförbindelsen en yttre tvärled som binder samman de södra och norra delarna av Stockholms län.

Den föreslagna utformningen innebär att drygt sex kilometer av totalt cirka 21 kilometer av den nya vägen förläggs i tunnel. I förslaget ingår även en byggnation av cirka 20 kilometer ny gång- och cykelväg.

Det aktuella projektet fanns med även i den nationella planen för infrastruktur åren 2018-2029. Regeringen satsar nu 13,3 miljarder kronor på projektet, vilket är 8,8 miljarder kronor mer än i den förra planen.

Trafikverket får också i uppdrag att utreda kapaciteten för landtransporter till och från Arlanda eftersom frågorna om transporter till Arlanda via väg/järnväg/kollektivtrafik är aktuella.


Källa: Infrastrukturdepartementet