Stena Line rapporterar en minskning av koldioxidutsläppen med 11 procent


2022-08-29

Bild: Stena Line

Stena Line har minskat sina koldioxidutsläpp med 11 procent räknat per godston som transporteras över varje sjömil, samt reducerat fartygens totala utsläpp med 4 procent, jämfört med nivån före coronapandemin. Den främsta orsaken är den markant högre utnyttjandegraden under de senaste åren, som har ökat effektiviteten i användningen av godsfartygsflottan. I Stena Lines plan för att nå nollutsläpp, ingår att man till 2030 ska minska de totala koldioxidutsläppen från sina fartyg med 30 procent.

Den elektricitet Stena Line använder sig av under tiden som fartygen manövrerar i hamn och när de är förtöjda i hamnen, är nu 100 procent förnyelsebar. Bland annat finns landströmsanslutningar vid 20 procent av terminalerna. Man använder även hållbar energi för att ladda de batteripaket som finns ombord på vissa fartyg och till elektriska fordon som används i samband med lastning och lossning. Genom pilotprojekt som att ge el-lastbilar företräde till Stena Lines färjor i Göteborg och att använda återvunnen metanol från stålindustrin som fartygsbränsle, har man också lagt grunden för att kunna göra fortsatta förbättringar av företagets verksamhet ur hållbarhetssynpunkt.

– På Stena Line har vi en bred syn på hållbarhetsfrågorna, som ytterst grundar sig i omtanke – om våra kunder, om gemensamma resurser och om varandra. Eftersom vi strävar mot att reducera energiförbrukningen i alla delar av vår verksamhet är jag extra stolt över våra nya E-Flexerfärjor. Genom att sätta in dem i vårt linjenätverk har vi ytterligare kunna förbättra vår effektivitet. Och parallellt med alla åtgärder för att förbättra tekniken och verksamheten, är det viktigt att arbeta lika hårt med att utmana existerande strukturer och organisationskultur. På det här sättet kan vi bli ett ännu mer hållbart företag och ta vårt samhällsansvar, säger Niclas Mårtensson, VD för Stena Line.


Källa: Stena Line