Facebook


Instagram

Färre bräddningar till Öresund att vänta


2021-06-21

Öresundsverket från ovan, 2021-04-14.
Bild: William Blendberg
Öresundsverket från ovan, 2021-04-14.

Bild på Furutorpsgatans avrinningsområde som det har grävts mycket i sedan 1970-talet och i synnerhet från 2010-talet vars dagvatten nu kan ledas ut direkt till sundet.
Bild: NSVA
Bild på Furutorpsgatans avrinningsområde som det har grävts mycket i sedan 1970-talet och i synnerhet från 2010-talet vars dagvatten nu kan ledas ut direkt till sundet.

Idag genomförs en stor omkoppling vid Öresundsverket i Helsingborg. Den förväntas minska utsläpp av orenat avloppsvatten, så kallat bräddningar, till Öresund med 80 procent under ett år med normal nederbörd.

Idag omkopplas en stor dagvattenledning, 2 meter i diameter, som avleder dagvatten från ett större delområde kallat Furutorpsgatans avrinningsområde. Fram tills nu har dagvattnet (regn- och smältvatten) letts in i samma ledning som spillvattnet (vatten från toalett, bad, dusch och disk) och sen vidare in i Helsingborgs reningsverk Öresundsverket.

Omkopplingen innebär att dagvattenledningen nu separeras från spillvattenledningen och på så sätt kommer dagvattnet kunna ledas direkt ut i Öresund. Det väntas ge flera positiva effekter både för reningsverket i sig, men också för närmiljön. Belastningen på reningsverket kommer att minska då dagvattnet leds direkt ut i Öresund.

– Under ett normalår pratar vi om 1 000 000 kubikmeter vatten som nu är så rent att det kan ledas direkt ut i sundet istället för att först passera och belasta reningsverket, säger Mats Norberg, gruppchef Projekt på NSVA.


Bräddningar förväntas minska
Bräddningar till Öresund från reningsverket förväntas minska med 80 procent under ett år med genomsnittlig nederbörd, ett så kallat normalår. Ledningen som omkopplas idag transporterar nära 4 000 liter vatten i sekunden vid ett kraftigt regn.

– Genom att koppla bort den här ledningen kommer risken för att reningsverket bräddar minska, vilket är positivt för vattenkvaliteten i sundet. Förhoppningen är också att detta kommer bidra till en bättre badvattenkvalitet på sikt – i de fall där bräddningarna misstänks vara orsaken, säger Mats Norberg.


Risken för översvämningar minskar markant
Utöver de positiva effekterna med minskade bräddningar och avlastningen på reningsverket, kommer ännu en positiv effekt bli att risken för översvämningar minskar markant på Furutorpsgatans avrinningsområde.

– Nu när dagvattnet rinner i en egen ledning riskerar det inte att komma in i källare eller på andra ställen där det inte ska vara, detta förutsatt att fastighetsägarna också genomfört sin del i arbetet inne på själva fastigheten, säger Mats Norberg.


Ett långsiktigt och omfattande arbete med separering av ledningar sedan 70-talet
Sedan Helsingborgs reningsverk Öresundsverket byggdes år 1974, har arbetet med att lägga separata ledningar för spillvatten och dagvatten pågått. Arbetet görs för att ersätta det nuvarande kombinerade systemet där spill-och dagvatten går i samma ledningar. Detta görs för att minska bräddningar, minska risken för översvämningar och för att förbättra reningsprocesserna på reningsverket.

– Det här arbetet är otroligt omfattande både på grund av områdets storlek och att det är tekniskt utmanande. Prioriteringar av gator avvägs ständigt utifrån långsiktiga strategier och andra behov i samhället, till exempel samordning med asfaltering och fjärrvärme, säger Mats Norberg.

Idag har NSVA målet att dessa så kallade kombinerade ledningar, ska vara ersätta med ledningar för uppdelat spill- och dagvatten senast år 2050.

– Det kan tyckas långt fram i tiden men innebär ändå en hög takt med stor påverkan på samhället. Att öka takten ytterligare anser vi inte vara rimligt då störningarna blir för omfattande, kostnaderna för stora och resursbehovet svårt att klara, säger Mats Norberg.


Arbetet har intensifierats sedan 2010
År 2010 beslutade NSVA att fokusera och intensifiera åtgärderna till ett specifikt område, rakt öster om Öresundsverket i Helsingborg, närmare bestämt Furutorpsgatan avrinningsområde. Det är denna ledning som NSVA idag kopplar bort.

– Det här är en stor dag för Helsingborgarna. Vi är många på NSVA, konsulter och anläggningsentreprenörer som jobbat i många år för att få till detta och även inom Helsingborgs stad (före det att NSVA fanns). Att få vara med om detta historiska ögonblick när vi faktiskt kopplar ut allt detta vatten till sundet är fantastiskt, säger Mats Norberg.


Ett stort steg framåt – men det omfattande arbetet fortsätter
NSVA kommer att fortsätta det långa och omfattande arbetet med separering av ledningar i det här området.

– Vi har nu utfört de åtgärder som gör att vi kommer över tröskeln, det vill säga kan koppla ut den stora dagvattenledningen till sundet. Vi kommer fortsätta, om än med något reducerad takt, att lägga separata ledningar i området för de gator där både dag- och spillvatten leds i en ledning till reningsverket, säger Mats Norberg.Källa: NSVA


Skriv utFrån 790 000 personer till drygt 1,2 miljoner år 2055. Enligt befolkningsprognosen från Gryaabs ägarkommuner beräknar kommunerna växa med drygt 440 000 personer de närmaste 30 åren.
Från 790 000 personer till drygt 1,2 miljoner år 2055. Enligt befolkningsprognosen från Gryaabs ägarkommuner beräknar kommunerna växa med drygt 440 000 personer de närmaste 30 åren.

Mer avloppsvatten till Ryaverket när befolkningen ökar

Från 790 000 personer till drygt 1,2 miljoner år 2055. Enligt befolkningsprognosen från Gryaabs ägarkommuner beräknar kommunerna växa med drygt 440 000 personer...

Läs mer
Zinga
Christopher Jennebo, planerare på Ledningsnät Vatten och avlopp.

Mängden fett i avloppsledningarna ökar risken för vattenskador

Såväl antalet invånare som mängden serveringar i Örebro stad har blivit...

Läs mer
BAGA
Vill du bli en del av teamet?

Kingspan BAGA söker servicetekniker till Västsverige

Vill du byta jobb? Kingspan söker nu en servicetekniker till området Kungälv –...

Läs mer
Mttsweden


Nytt avloppsreningsverk för ett renare hav

Högre vattenflöden, skärpta reningskrav och fler människor gör att...

Läs mer


VA-arbete påverkar farligt gods väg och trafik

Under tio veckor, med start nästa vecka, kommer NSVA i samarbete med entreprenören AKEA...

Läs mer
Vattenfall
Från vänster: Erik Svensson och Hans Lundin, vd, Structor Mark Stockholm.

Structor förstärker inom VA

Erik Svensson ansluter till Structor Mark Stockholm. Han kommer närmast från Tyré...

Läs mer
Godkända Avlopp


Vakin och WaterAid inleder projekt för hållbar vatten- och avfallshantering i Nepal

Med start i september inleds ett treårigt partnerskapsprogram mellan Vakin, WaterAid och...

Läs mer
Zugol 550
Lena Hellberg, ansvarig för den aktuella samrådsprocessen på VA SYD.

VA SYD bjuder in berörda till samråd om regional avloppsrening

I veckan skickar VA SYD en inbjudan till samråd till mer än 60 000 berörda utmed...

Läs mer


Mest lästa
HBM

Prismatibro
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se