Facebook


Instagram

Förstudie för en banbrytande kollektivtrafik på landsbygden


2020-01-09

Frida Tiberini, EU-samordnare i Sjöbo och Tomelilla kommun, projektledare för förstudien.
Bild: Sjöbo kommun
Frida Tiberini, EU-samordnare i Sjöbo och Tomelilla kommun, projektledare för förstudien.

Den 9 januari 2020 var tjänstemän från Sjöbo och Tomelilla kommun på Transportforum i Linköping och presenterade förstudien ”Framtidens kollektivtrafik på landsbygden” tillsammans med konsult från Tyréns. Rapporten kan bidra till att förbättra kommunikationsförutsättningar i landsbygd, de tror och hoppas Frida Tiberini, EU-samordnare i Sjöbo och Tomelilla kommun, projektledare för förstudien.

Förstudien har tagits fram i ett samarbete mellan de båda kommunerna och syftar till att belysa utmaningar med kollektivtrafik på landsbygden men även att beskriva utvecklingsområden och innovativa lösningar som ett komplement till den traditionella kollektivtrafiken.

Landsbygden har sämre förutsättningar med nuvarande system
Den regionala kollektivtrafiken är uppbyggd för att i första hand tillgodose resenärernas behov av arbetspendling och vid besparingskrav dras de turer och hållplatser in som används minst. Konsekvensen blir att resandet kollektivt på landsbygden minskar ytterligare, vilket kan leda till att bilen till slut blir det enda transportmedlet.

En utveckling som är dålig för miljön men som, enligt förstudien, också riskerar att bli negativt ur ett jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv samt för möjligheten till social integration. Kollektivtrafiken är därför en viktig landsbygdsfråga som behöver ses ur hållbarhetsperspektivets alla tre dimensioner i syfte att uppnå balans mellan ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet för att säkerställa en levande landsbygd.
- Med förstudien så vill vi lyfta frågan om vikten av fungerande kollektivtrafik även på landsbygden och sätta det på agendan. Målet är även att dela erfarenheter och perspektiv med andra aktörer och skapa förutsättningar för partnerskap och samverkan med start i pilotprojekt, berättar Frida Tiberini.

Komplement till kollektivtrafik
Visionen om en kollektivtrafik för alla, kan enligt förstudien, bli möjlig genom att tillvara teknik, ökad digitalisering och utvecklingen mot delningsekonomi. På så sätt kan alternativa former av kollektivtrafik möjliggöras.

I rapporten har olika former av utvecklingsområden för framtidens kollektivtrafik studerats. Utifrån erfarenheter från genomförda studier och projekt görs följande reflektioner kring potentiella pilotprojekt: 

  • Förutsättningarna för självkörande kollektivtrafik på landsbygden är goda men tester behöver genomföras för att utveckla och anpassa tekniken efter landsbygdens förutsättningar.
  • Anropsstyrd kollektivtrafik har potential men kräver teknikutveckling samt systematisk och målinriktad marknadsföring.
  • Samåkning kan skapa sociala värden men kräver en kritisk massa. Samåkningsprojekt kan initieras genom informationsinsatser och kampanjer.
  • Kartläggning av besöksmålens behov av kollektivtrafik och utveckling av nya mobilitetstjänster kan främja bilfria fritidsresor och turism. Det kan i sin tur ge en levande landsbygd både genom ett ökat antal besökare och bättre förutsättningar för rekrytering av personal till besöksmålen. Även arbetsplatser på landsbygden som inte är besöksmål bör beaktas.
  • Samordning av samhällsbetalda resor kräver samverkan, engagemang och vilja att ändra befintligt system.
  • Kombinera flera mobilitetstjänster på samma ort för att skapa ett reellt alternativ till bilen. Genom att utgå från människors totala mobilitetsbehov på en plats kan flera passande resetjänster skräddarsydda för den specifika platsen utvecklas, testas och utvärderas i ett Living Lab.

Pilotprojekt
Slutsatserna i rapporten ligger till grund för att identifiera potentiella utvecklingsområden med målet att förbereda för en eller flera ansökningar om medel till pilotprojekt som leder till att etablera en mer tillgänglig kollektivtrafik på landsbygden i Sjöbo och Tomelilla kommun. Grundläggande förutsättningarna för ett lyckat pilotprojekt är bred samverkan mellan berörda aktörer och viljan att skapa något nytt som förbättrar, förstärker och kompletterar det befintliga kollektivtrafiksystemet.Källa: Sjöbo kommun


Skriv utSaab 340 Arlanda
Saab 340 Arlanda

Air Leap anpassar avgångarna från Visby till Arlanda

Från och med måndag den 21 september ändrar Air Leap tidtabellen mellan Visby och Arlanda och kommer då erbjuda en tidig avgång på morgonen med retur på kvällen.

Läs mer
Tammermatic


Högskolan Väst och SJ utvecklar kunskap kring VR som verktyg för utbildning

I dagarna startar Högskolan Väst tillsammans med SJ ett gemensamt forskningsprojekt. Fokus är att studera hur Virtual Reality, VR, på bästa sätt kan användas...

Läs mer
Malux transport
Området i Trönninge som omfattas av restriktioner.

Mycket höga halter av PFAS i Kistinge industriområde

Mycket höga halter av PFAS har uppmätts i både grundvatten och ytvatten i och intill Kistinge industriområde. Det kommunala dricksvattnet i Trönninge är inte på...

Läs mer
Smartdok
PRO Litium Work Truck.

Nytt smalt och smidigt eldrivet flakfordon för grönytearbete

Nya PRO Litium Work Truck är ett arbetsfordon framtaget specifikt för grönytearbete i till exempel parker och på kyrkogårdar. Med sin nätta storlek...

Läs mer
Roch-services

Skanska bygger spårvagnsdepå i Göteborg för 847 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med Västra Götalandsregionen, Västfastigheter om att bygga en ny spårvagnsdepå på Ringön i Göteborg. Kontraktet är värt...

Läs mer
Viacon
I början av september togs 15 120 meter långräls tillvara från projektet Fyrspåret Malmö-Lund för att återbrukas i ett annat projekt – vilket aldrig tidigare har gjorts i Sverige.

Räls från Skåne får nytt liv i Halland

För första gången någonsin återanvänds så kallad långräls i Sverige. Genom återbruk av det gamla dubbelspåret mellan Malmö och Lund...

Läs mer
Zueblin
Tekniker och ansvarig projektör inom dörrautomatik på SafeTeam.

Dörrautomatik på flygplatsen framtidssäkrar nybyggd terminal

SafeTeam har levererat dörrautomatik till över 400 dörrmiljöer i en helt nybyggd terminal på Landvetter flygplats. Terminalen är byggd för att möta framtidens...

Läs mer
Arema
Jätteberget Öresjö valde en avloppsanläggning från BAGA.

Trollhättans första gemensamma avloppssamfällighet valde BAGA

När Öresjöområdet inte fick en kommunal avloppslösning aktualiserades de gamla kartläggningarna som miljöförvaltningen tidigare gjort. Här framgick att...

Läs mer
Pacetell
En av de befintliga ABB-pantograferna i Östersund.

ABB laddar fler elbussar i Östersund

Östersunds kommun fortsätter satsningen på elektrifiering av kollektivtrafiken. När ytterligare en av kommunens busslinjer ska elektrifieras så har ABB fått fö...

Läs mer
Vattenfall
I augusti landande den totala punktligheten för pendeltågen på 96,8 procent.

Augustis pendeltåg fortsatte punktlighetsresan

I juli var över 97 av 100 pendeltåg punktliga (97,5 procent). Augusti månad visade sig – trots dagar med stor påverkan av infrastrukturproblem och olyckor/tillbud –...

Läs mer
CL Specialglas


Hastighetsbegränsningar för fartyg – ny studie utreder konsekvenserna för svensk sjöfart

Är globala obligatoriska fartsänkningar lösningen på sjöfartens klimatutsläpp? Detta är i fokus i en ny forskningsstudie som tittar på frågan ur ett...

Läs mer
Scantruck
Norwegian Boeing 737-800.

Norwegian ska minska CO2-utsläppen med 45 procent senast 2030

Norwegian lanserar idag en ny klimat- och miljöstrategi. Strategin ska implementeras omedelbart och innehåller ett flertal branschledande mål. Viktiga åtaganden är att...

Läs mer
Sekom

Skanska bygger ersättningsviadukt i USA – för cirka 932 miljoner kronor

Skanska har, i joint venture med Manafort Brothers, Inc., slutit avtal med Rhode Island Department of Transportation (RIDOT) om att renovera nordgående ersättningsviadukt som är en...

Läs mer
Zugol 550

Kraftig satsning på befintliga stöd till bredbandsutbyggnad


Regeringen föreslår att det satsas ytterligare 1,4 miljarder kronor år 2021, 500 miljoner kronor år 2022 och därefter 100 miljoner årligen under 2023-2025 på...

Läs mer

Nya kliv för att elektrifiera Sverige


Regeringen har presenterat en satsning som innehåller flera delar för att förstärka arbetet med elektrifiering av transportsektorn. Det handlar om elektrifiering av tunga fordon,...

Läs mer
Med det nya bokningssystemet från Hogia kan resenärerna boka sin biljett online.

Jönköpings kommun kontrakterar Hogia som leverantör för Visingsötrafiken

I januari gick Jönköpings kommun ut med en direktupphandling för att ersätta sitt befintliga boknings- och biljettsystem för färjetrafiken mellan Gränna och...

Läs mer
Göta kanal 2.0 skapar ett hundratal arbetstillfällen hos entreprenörer som kontrakteras för renoveringen.

Regeringen satsar ytterligare 80 miljoner till upprustningen av Göta kanal

Göta kanal 2.0 är namnet på det renoveringsprojekt som AB Göta kanalbolag och ägaren, staten, fattat beslut om att genomföra åren 2016-2020. Det är de mest...

Läs mer


Alstoms vätgaståg i passagerartrafik i Österrike

I Wien inleds nu en ny era inom passagerartåg. Fram till slutet av november kommer ett vätgaståg för första gången att gå i passagerartrafik för ÖBB,...

Läs mer
Käppalaverket.

Storsatsning på miljön i Östersjön och ökad kapacitet:

Käppalaförbundet bygger om Käppalaverket med ny reningsprocess

Både miljön i Östersjön och Käppalaförbundets elva medlemskommuner blir vinnare när Käppalaverket uppgraderas. Under de kommande åren kommer verket att...

Läs mer

Storsatsning för fler godstransporter på järnväg

För att fortsätta bidra till en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg föreslår regeringen att miljökompensationen förlä...

Läs mer
Europeiska Trafikveckan äger rum 16-22 september.

Energirådgivare ger inspiration under Europeiska Trafikantveckan

Den 16-22 september arrangeras Europeiska Trafikantveckan (European Mobility Week), ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter....

Läs mer


Mest lästaPacetell


Terrigio
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se