Facebook


Instagram

Förkylda reningsverk släpper ut mer föroreningar


2022-11-04

Precis som människor kan avloppsreningsverk utsättas för virusangrepp. Ny forskning från Chalmers visar att sådana \
Bild: Chalmers tekniska högskola/Gryaab/Emelie Asp
Precis som människor kan avloppsreningsverk utsättas för virusangrepp. Ny forskning från Chalmers visar att sådana "förkylningar" leder till ökade utsläpp av organiskt kol. När kolet bryts ned i vattnet ökar syreförbrukningen, vilket påverkar vattenlevande organismer negativt.

Precis som människor kan avloppsreningsverk drabbas av virusinfektioner. Nu visar ny forskning från Chalmers hur omgivningen kan påverkas när reningsverk blir "förkylda".

Rening av avloppsvatten är en nödvändig funktion i ett modernt samhälle. I reningsverken görs viktiga delar av arbetet av miljarder bakterier – genom biologiska processer sker en stegvis rening i en process som kallas aktivt slam. Det gör att avloppsvattnet så småningom kan släppas ut i hav eller vattendrag.

– Bakteriesamhällena är konstant utsatta för virus som infekterar dem. Vi ställde oss frågan om reningsprocessen periodvis kan vara mer utsatt för infektioner och vad som händer då, säger Oskar Modin, biträdande professor på institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik.

Oskar Modin och hans forskarkollegor mätte mängden viruspartiklar i det renade avloppsvattnet från fyra olika avloppsreningsverk i Sverige. Sedan jämfördes virusmängden med hur mycket organiskt kol som släpptes ut från reningsverken.


"Sjuka" reningsverk kan påverka marina ekosystem
Organiskt kol bryts lätt ned i naturen vilket orsakar ökad syreförbrukning i det vatten det släpps ut i. Ett virusinfekterat reningsverk ökar den här effekten. Anledningen är dels att virus själva består av organiskt kol. Men också för att virusangreppet på bakterierna skadar bakteriernas celler vilket leder till att ännu mer kol släpps ut i vattnet.

– När vi mätte viruspartiklar i vattnet hittade vi ett samband mellan virus och organiskt kol – när det var mer virus var det också mer organiskt kol i det utgående vattnet, säger Oskar Modin.

Utsläpp av organiskt kol får konsekvenser för vattenlevande organismer i det marina ekosystem där utsläppet sker. Därför råder stränga krav på mängden kol i det renade avloppsvattnet. En ökad mängd organiskt kol bidrar också till ökad energi- och materialanvändning i reningsverk. I delar av världen används resurskrävande processer för desinfektion och avskiljning av läkemedelsrester, och sådana processer blir mindre effektiva när halten av organiskt kol ökar i avloppsvattnet.


Ingen risk att människor infekteras
Virus är beroende av en värd för att kunna föröka sig. Eftersom det finns en så stor mängd bakterier i avloppsreningsverk, vilka kan fungera som värdar för virus, kommer mängden virus att snabbt öka om bakteriefloran infekteras. Men någon risk för att dessa virus ska smitta människor är det inte tal om.

– Virus är ofta specialiserade på en viss art, vilket innebär att människor och bakterier inte kan smittas av samma virus. Ett möjligt sätt att påverka virusmängden i reningsverk skulle kunna handla om att justera styrningen av reningsverket. Vi såg skillnader mellan reningsverken i studien. Vi tror att de kan hänga ihop med hur de biologiska reningsprocesserna är utformade eller styrda, säger Oskar Modin.


Källa: Chalmers tekniska högskola

Tipsa en vän Skriv utAnders Palmén
Anders Palmén

Veidekke stärker kompetensen inom geoteknik

För att ytterligare stärka kompetensen inom geoteknik har Veidekke Grundläggning AB anställt Anders Palmén som teknisk specialist inom geoteknik och geokonstruktion.

Läs mer
Godkända Avlopp

Styrd borrning – ett schaktfritt alternativ.

Att bygga schaktfritt har många fördelar. Metoden är både snabb, effektiv och...

Läs mer
Ulefos
Arbete med vatten- och avloppsledningar.

Omfattande arbete längs Rudbecksgatan för att säkra en hållbar vattenförsörjning

Under 2023 sker ett omfattande arbete längs Rudbecksgatan för att säkra en hå...

Läs mer
BAGA
Görvälnverket i Järfälla i Stockholm.

NCC tilldelas kontrakt för vattenverk i norra Stockholm

NCC har inlett samarbete med Norrvatten för att planera för en utbyggnad av...

Läs mer
Zinga


Stora miljövinster med att återvinna mer kväve från avloppsvatten

Stigande gödselpriser har det senaste året hotat den svenska matproduktionen och lett...

Läs mer
Vattenfall
Flygbild över reningsverket i Hässleholm, med omnejd.

Hässleholm Miljö miljardinvesterar i VA de kommande åren

VA-taxan i Hässleholms kommun kommer höjas och stora investeringar kommer göras i...

Läs mer
Precis som människor kan avloppsreningsverk utsättas för virusangrepp. Ny forskning från Chalmers visar att sådana \

Förkylda reningsverk släpper ut mer föroreningar

Precis som människor kan avloppsreningsverk drabbas av virusinfektioner. Nu visar ny forskning...

Läs mer
Käppalaverket, eftersedimenteringen.

NCC bygger om Käppalaverket

NCC och Käppalaförbundet ska i samverkan bygga om Käppalaverket på Lidingö...

Läs mer
Zugol 550
Kväverening vid Fillan avloppsreningsverk med Malin Tuvesson.

Stora förhoppningar på kostnadseffektiv kväverening i Sundsvall

Nu står en pilotanläggning för forskning om kväverening på plats och i...

Läs mer


Mest lästaOnninen


gardenor

HRC

industrinät
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se