Facebook


Instagram

Så kan villkoren bli bättre ombord


2021-05-04

Bild: erge/Pixabay

En ny strategi för svensk sjöfartstillsyn, bättre rapportering av olyckor och internationellt arbete för att höja medvetandet om sociala missförhållanden ombord. Det är några av förslagen som Transportstyrelsen lämnar till regeringen för att bidra till en mer säker, hållbar och effektiv sjöfart.

De senaste årens olyckor på svenskt vatten var upptakten till det regeringsuppdrag som Transportstyrelsen nu har avrapporterat. I rapporten, som innehåller elva förslag på åtgärder, slås det fast att sjösäkerhet påverkas av fler faktorer än enbart de fysiska säkerhetsanordningarna på fartyg. Som till exempel trötthet bland besättningen, brister i säkerhetsorganisation och det systematiska arbetsmiljöarbetet, hög arbetsbelastning, maktförhållanden och det sociala samspelet ombord.

– Det är i första hand inte gällande regler som behöver förändras, utan snarare hur de i själva verket efterlevs. Det är alltid rederiets och fartygets ansvar att följa de regler som gäller, vilket merparten av svenska rederier faktiskt gör, säger projektledaren Jenny Blomberg.


Skapa en helhetsbild
Ett av förslagen är att Transportstyrelsen ska ta fram en ny strategi för svensk sjöfartstillsyn baserad på verksamhetskontroll genom systemtillsyn. I samband med det behöver det också utredas om det är möjligt för flaggstaten att återta hela eller delar av tillsynen kopplat till den så kallade ISM-koden.

– Det skulle ge en bättre helhetsbild över rederiernas verksamhet och då skulle det även bli lättare att upptäcka brister inom de delar som fortfarande är delegerade, exempelvis arbets- och levnadsvillkor för sjömän, säger Jenny Blomberg.


Rapporteringen måste bli bättre
Ytterligare en åtgärd som Transportstyrelsen föreslår handlar om att göra det tydligare för sjömän hur och när de ska rapportera om tillbud och olyckor. Transportstyrelsen vill även se över om sekretesskyddet kan stärkas för den som rapporterar tillbud, olyckor och problem kopplade till arbetsmiljön på fartyg.

– Det är nämligen en förutsättning för att tillsynen ska fungera. Trots att befälhavaren ombord enligt lag är skyldig att rapportera olyckor och tillbud till oss så är rapporteringsgraden relativt låg i dag, säger Jenny Blomberg.

En annan åtgärd som föreslås är att arbeta för att höja medvetandet kring frågor som rör arbets- och levnadsvillkor ombord på fartyg internationellt, där sociala missförhållanden generellt sett förekommer i högre utsträckning än på svenska fartyg.


Fakta: Om uppdraget
• Hösten 2020 fick Transportstyrelsen i uppdrag av regeringen att utreda hur sjöfarten kan bli mer säker, hållbar och effektiv med ett särskilt fokus på arbets- och levnadsvillkor för sjömän.
• Bakgrunden var främst att det på senare år skett flera olyckor på svenskt vatten, men också en utredning av Transportstyrelsen från 2019. I den identifierades brister i skydd mot olyckor, undermåliga arbets- och levnadsvillkor för personal ombord på fartyg och förekomst av hierarkier, trakasserier och maktförhållanden.
• Den 30 april överlämnade Transportstyrelsen sin slutrapport med elva åtgärdsförslag till regeringen.


Källa: Transportstyrelsen


Skriv ut

Svaga klimatregler för sjöfarten trots protester

Sjöfartens FN-organ IMO antog i går slutligt ett nytt globalt styrmedel som ska minska utsläppen från internationell sjöfart. Men de internationella förhandlingarna...

Läs mer
Zugol 550


Nu får DFDS-färjorna i Köpenhamn landström

Entreprenadarbetet för att etablera en landströmsanläggning vid DFDS-terminalen i...

Läs mer
Zinga


Oro inför återstarten när hamnarnas siffror fortsatt tyngs av pandemin

Hamnstatistiken för det första kvartalet 2021 visar fortsatt pandemityngda siffror....

Läs mer
Vattenfall
Mein Schiff 6 på väg in i Göteborgs Hamn vid ett tidigare tillfälle. I år blir det hon som öppnar säsongen i Göteborg - på ett lite annorlunda sätt.

Annorlunda kryssningssäsong startar i Göteborgs Hamn

Nu återstartar kryssningsverksamheten i Göteborgs Hamn igen efter ett ovanligt lå...

Läs mer


Fortsatt minskning för färjeresandet

Under första kvartalet 2021 var det totala antalet passagerare i svenska hamnar 1,8 miljoner,...

Läs mer


Omställningen av svensk sjöfart lockar nya investerare till Liquid Wind

Det går fort nu för Liquid Wind, företaget vars affärsidé är att...

Läs mer


Mest lästa
HBM
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se