Facebook


Instagram

Färre dödsolyckor med mc i Norge än i Sverige, Danmark och Finland


2022-11-23

Bild: Katja Kircher/VTI

Att köra motorcykel (mc) i Norden är främst en sommar- och hobbyaktivitet. Vid olyckor med mc finns dock en högre risk att dödas eller skadas allvarligt, jämfört med olyckor med bil, eftersom det inte finns något bälte, någon krockkudde eller liknande säkerhetsmekanism. I stället är det själva kroppen som tar emot krockvåldet om en olycka inträffar. Ary P. Silvano, forskare inom trafiksäkerhet och trafikmodellering på VTI, har genomfört en studie om dödsolyckor med mc i Sverige i jämförelse med våra grannländer i Norden.

I sin rapport ”Omkomna motorcyklister i trafikolyckor 2013–2018 - en jämförelse mellan Sverige, Norge, Danmark och Finland” beskriver Ary P. Silvano studien där han har jämfört dödsolyckor med mc i de nordiska länderna (förutom Island). Syftet med studien var att förstå hur olyckorna skiljer sig åt mellan länderna och att kartlägga på vilka typer av vägar (hastighetsgräns, bebyggelsetyp, vägutformning) som de dödliga olyckorna sker. Det var även av intresse att studera skillnader avseende motorcyklisters bakgrundsfaktorer som till exempel kön, ålder, typ av trafikant (förare eller passagerare), typ av mc, alkoholpåverkan eller olaglig eller olovlig körning.

En försvårande faktor i arbetet med analysen har varit att alla länderna haft olika sätt att samla in fakta och det har därför varit viktigt gällde att hitta den rätta balansen mellan olika variabler, så att en rimlig jämförelse har kunnat göras gjordes på alla variabler som ingick i studien. En annan försvårande faktor har varit att exponeringsdata saknats, det vill säga att det inte har funnits tillgång till uppgifter som till exempel hur vältrafikerad vägen är. Därmed har det inte funnits möjlighet att göra en riskanalys. I stället har en justering gjorts baserad på antal invånare och antal fordon.

Studien baseras på dödsolycksstatistik från 2013 till 2018. Svenska data är främst hämtade från den nationella skade- och olycksdatabasen Strada med tilläggsuttag för variabler som körkortsbehörighet och modelltyp på mc:n, datamaterial från djupstudier via Trafikverket och extra material från Sveriges Motorcyklister (SMC). Datamaterial från de andra nordiska länderna som ingår i studien kommer från djupstudier. Resultaten i denna rapport kan stödja beslutsfattare och forskare i arbetet med att förbättra trafiksäkerheten för motorcyklister.

Vid jämförelse mellan länderna har dessa dödsolyckor flera gemensamma, i litteraturen välkända, faktorer som spelar stor roll för trafiksäkerheten, som till exempel mc av typ sport- eller supersport, fortkörning, intag av alkohol (speciellt hos körkortslösa mc-förare), singelolyckor, samt olaglig eller olovlig körning. Fortkörning är klart största faktorn för länderna i studien. I genomsnitt 50 procent av de som var inblandade i dödsolyckor körde över gällande hastighetsgräns, mellan 20 och 30 procent av dessa körde mer än 30 km/tim över den tillåtna hastigheten, det som klassas som grov fortkörning.

Även typen av mc hade stor betydelse. I Sverige och Finland var supersport- eller sport modeller inblandade i cirka 40 procent av dödsolyckorna. I Danmark var motsvarande siffra 30 procent medan det i Norge inte fanns någon överrepresentation av dessa modeller. Olaglig eller olovlig körning stod för cirka 26 procent av olyckorna utan några nämnbara skillnader mellan länderna. Inte heller vid en jämförelse utifrån antal invånare fanns någon uttalad skillnad mellan länderna i studien. Faktorn alkoholpåverkan (15–20 procent) skiljer sig inte heller mellan länderna.

Däremot utifrån antal fordon, så stack Norge tydligt ut med minst antal dödsolyckor per 10 000 mc. I en analys över åren, kunde det även utläsas att i Norge hade antalet dödsolyckor med mc minskat genom åren, vilket inte har varit fallet i de övriga länderna. Norge stack även ut med att det procentuellt sätt förekom fler kvinnor i dödsolyckorna, vilket skulle kunna tyda på att det är fler kvinnliga mc-förare i Norge än i de övriga länderna. I Norge var även en klart mognare åldersgrupp, 45–64 år, mest inblandad i dödsolyckor medan de övriga ländernas mest drabbade åldersgrupp var 24–44 år.

Utan ovannämnda exponeringsdata går det inte att hitta anledningen till dessa differenser. Studiens resultat pekar på vissa områden där mer forskning skulle kunna gynna trafiksäkerheten.

Det ena området är förarstöd så att föraren kan behålla kontroll över fordonet, viktiga faktorer i det sammanhanget är att sänka hastigheten och att se över lämpligheten i att få köpa super- eller supersportmodeller på allmän väg. Det andra området är att se över hur man kan förstärka polisövervakningen, speciellt avseende körning under alkoholpåverkan och sist men inte minst öka eller förändra kontrollerna för att minska olaglig och olovlig körning.

– Det är viktigt att exponeringsdata förs in. Detta sker när det gäller bilar, men inte avseende mc. Vi ser att Norge sticker ut som ett gott exempel, så vad gör de i Norge? Det skulle vara bra med en fördjupningsstudie på mc-trafikantgruppen vad gäller dessa skillnader mellan Norge och Sverige, säger Ary P. Silvano.

Slutrapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverket via Skyltfonden. Slutsatser och arbetsmetoder i rapporten reflekterar författarens och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder inom rapportens ämnesområde.


Källa: VTI

Tipsa en vän     Skriv utBaltic Princess
Baltic Princess

Baltic Princess återvänder till rutten Stockholm – Åbo

Tallink Siljas fartyg Baltic Princess återvänder till linjen Stockholm-Mariehamn-Åbo för sommarsäsongen, från 22 maj 2023 till 3 september 2023. Fartyget har trafikerat linjen Kapellskär-Långnä...

Läs mer
Stella Futura
Lilla Lidingöbron får ny asfalt.

Betydelsefull nybyggd gång- och cykelbro i Stockholm asfalterad och invigd

Den nya gång- och cykelbanan på Lilla Lidingöbron har nu invigts och på uppdrag av Implenia har Peab Asfalt asfalterat cykelvägen på den 750 meter långa bron...

Läs mer
Brokk_FAST-PLATS-2
Eva Wikman, Head of Airworthiness på GKN Aerospace framför en RM12-motor.

Över 400 000 flygtimmar utan haveri – GKN Aerospace arbete bakom RM12:s framgångar

Hela flygbranschen genomsyras av höga säkerhetskrav och tydliga riktlinjer för att minimera risken att något går fel. Trots det sticker motorn RM12 i JAS 39 Gripen C/D ut...

Läs mer
Smartdok


Ramirent är med och bygger ut tunnelbanelinje i Stockholm

Region Stockholm förlänger tunnelbanans Blå linje från Kungsträdgården via de nya stationerna Sofia och Hammarby kanal till Nacka. När projektet, som löper...

Läs mer
Elmia Nordic Rail


Ska cykeln färdas i mitten av körbanan?

Idag har bilen en prioriterad roll i trafiken. Det kan nog alla enas om. VTI och Trivector har gemensamt undersökt hur ett förändrat förhållande skulle kunna öka viljan...

Läs mer
melbye
Fr. v. Peter Claesson marknadschef på Scantruck flankerad av Pär-Arne Lundqvist och Erik Lundqvist.

Scantruck tar över agenturen för Geismar och stärker sin portfölj mot järnvägen

Från och med 1 november 2022 tar Scantruck över verksamheten hos LLT Railparts AB som arbetat med Geismars sortiment för installation, underhåll och kontroll på jä...

Läs mer
Roch-services


Unikt projekt har gjort det möjligt att över hela landet utbilda 350 lärare i el- och hybridbilsteknik

350 yrkeslärare från hela landet har nu genomgått en utbildning i el- och hybridbilsteknik avsett för gymnasieskolan. Utbildningen leds av Transportföretagen som...

Läs mer
Elme magnets


Saab får kontrakt på två signalspaningsfartyg till Polen

Saab har tecknat kontrakt med det polska försvarsdepartementets upphandlingsmyndighet Armament Agency om design, produktion och support av två signalspaningsfartyg till Polen. Det totala...

Läs mer
Kvarken ports


Eurowings utökar i Sverige - fler flyg från Landvetter

Tyska lågprisbolag Eurowings har fortsatt stark tilltro till den svenska marknaden och utökar med ytterligare en direktlinje från Göteborg Landvetter i samband med...

Läs mer
iloq
IoT-sensorer från det svenska mjukvaruföretaget Klimator.

Peab först i Sverige med smarta sensorer för mer träffsäker vinterväghållning

IoT-sensorerna som kommer från det svenska mjukvaruföretaget Klimator mäter vägyttemperatur, lufttemperatur och luftfuktighet. Bolagets patenterade teknologi kommer att bidra...

Läs mer
leica-geosystems-550
Flygbild över reningsverket i Hässleholm, med omnejd.

Hässleholm Miljö miljardinvesterar i VA de kommande åren

VA-taxan i Hässleholms kommun kommer höjas och stora investeringar kommer göras i vatten- och avloppsinfrastrukturen de kommande åren, föreslår Hässleholm...

Läs mer
mcs-hyrsystem-550-1


Eitech installerar ny laddningsinfrastruktur för nästa generations elbussar i Örebro

Svealandstrafiken AB uppdaterar sin fordonsflotta med totalt 23 eldrivna högkapacitetsbussar, vilket skapar behov av en ny laddningsinfrastruktur i den befintliga bussdepån i Bettorp i...

Läs mer
DLMASKIN550
En av fyra minielbussar som ska gå på linje 57 i Bergsjön.

Västtrafik välkomnar fyra nya minielbussar

Västtrafik fortsätter storsatsa på att elektrifiera Västsverige, denna gång genom fyra nya minielbussar. Tack vare modellens kompakta utformning, stora fönster och...

Läs mer
Elmia Nordic Rail
Swedavia-medarbetare vid Umeå Airport.

Swedavia utses till ett av Europas ledande företag inom mångfald

För andra året i rad utnämns Swedavia till ett av de företag i Europa som ligger i framkant när det gäller mångfaldsfrågor. Swedavia placeras på...

Läs mer
cejn


Snabb insats av Peab Asfalt på Johanneshovsbron

Tidigt i höstas genomförde Peab Asfalt det komplexa arbetet med att ge Johanneshovsbron ny beläggning. Den långa och smala bron är en viktig genomfartsled för trafiken...

Läs mer
Carlsson & Möller

Sverige antar internationella deklarationer för elektrifiering av transporter

Den 17 november 2022 antog Sverige flera internationella deklarationer om elektrifiering av transporter på klimatmötet COP27. Deklarationerna ska påskynda den globala...

Läs mer
Junttan


Svevia sköter om gatorna i Vallentuna

Från och med första oktober påbörjar Svevia en ny kontraktsperiod som driftentreprenör för Vallentuna kommun. Kontraktet omfattar vägunderhåll samt mindre...

Läs mer
Vattenfall


Färre dödsolyckor med mc i Norge än i Sverige, Danmark och Finland

Att köra motorcykel (mc) i Norden är främst en sommar- och hobbyaktivitet. Vid olyckor med mc finns dock en högre risk att dödas eller skadas allvarligt, jämfört...

Läs mer
Scantruck

Nya trafiksäkerhetskameror på E16 mellan Vägsjöfors och Värnäs ska rädda liv

Mellan 21 november och 4 december sätter Trafikverket upp fyra nya trafiksäkerhetskameror på E16 mellan Vägsjöfors och Värnäs, Torsby.

Läs mer
BAB


Överenskommelse om förbättringar av E18 genom Karlstad

Kollektivkörfält, cirkulationsplats, gång- och cykelpassager och nya avfarter längs E18 genom centrala Karlstad. Det är vad Karlstads kommun, Region Värmland och...

Läs mer
Disab
Sverige har presenterat tre åtaganden för att stimulera övergången till grön sjöfart som alla involverar Göteborgs hamn.

Göteborgs hamn i täten vid COP27 när sjöfarten ska ställa om

Tre av Göteborgs hamns projekt för en grön omställning av sjöfarten har valts ut av Sveriges regering för att utgöra Sveriges bidrag till det internationella...

Läs mer
CL Specialglas
Lars (t.v.) och Sebastian Johansson satsar på gröna transporter och har investerat i sex nya biogaslatsbilar. Klimatklivet har varit en viktig del i investeringen.

Klimatklivet viktigt för åkeriernas omställning

Naturvårdsverkets investeringsstöd Klimatklivet är en viktig del i transportbranschens omställning till gröna transporter. Flera av våra samarbetsåkeriers...

Läs mer


Det är möjligt att förenkla den enorma eftersläpningen av infrastrukturunderhåll

Behovet av underhåll av infrastruktur byggd i stål är nästan oändligt. Genom att använda underhållsprodukten Zinga kan detta underhåll göras mycket...

Läs mer

Kraftsamling för innovation stärker Sveriges hamnar

Sveriges hamnar har en central roll i omställningen mot ett hållbart transportsystem. Vinnova och RISE satsar nu på att samordna och mobilisera aktörer i en sektorö...

Läs mer

Fusk vid prov på transportområdet ska leda till avstängning

Regeringen har beslutat om förordningsändringar som ska göra det möjligt att stänga av den som försöker fuska vid prov på transportområdet hos...

Läs mer


Echandia sluter avtal med danska Molslinjen om batterisystem till två nya elektrifierade fartyg

Echandia har valts ut som leverantör av batterisystem för två helelektrifierade fartyg till Danska Molslinjen. De två färjorna ska trafikera Alslinjen och Samsø...

Läs mer


Utlösta optionsår för NRC Group på Västra Stambanan

NRC Groups underhållskontrakt för Hallsberg – Laxå och Hallsbergs Rangerbangård har fått båda sina optionsår utlösta, till ett värde av 101...

Läs mer

Infranord tilldelas järnvägsentreprenaden E06 Västlänken

Trafikverket har tilldelat Infranord uppdraget att genomföra BEST-arbeten på Västlänken. Det innebär byggnation av spår, kontaktledning, signal-, telekommunikation-...

Läs mer


Full pott för Wexnet – fiber till ytterligare 500 hushåll på landsbygden

Wexnet tilldelas 11,7 miljoner kronor i stöd för att bygga ut bredband på landsbygden. Det står klart när Post-och telestyrelsen, PTS, nu tagit beslut om vilka aktörer...

Läs mer
Anders Pettersson, vd Skellefteå Kraft fibernät AB.

Bredbandsstöd ger möjligheter till utbyggnad i fler av Skellefteås byar

Fler byar får nu möjlighet att kopplas upp när Skellefteå Kraft beviljats stöd för utbyggnad av fibernätet i glesbefolkade delar av kommunen.

Läs mer


Mest lästa
gardenor

Extremeworks

HRC
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se